Landenweb.nl

THAILAND
Economie

To read about THAILAND in English - click here

Thailand verre reizen van ANWB

Steden THAILAND

Bangkok

Economie

Algemeen

advertentie

Overzicht economische groei, ThailandFoto: GiovanniMartin16 CC 4.0 International no changes made

Thailand heeft een vrijemarkteconomie, waarin de particuliere sector de belangrijkste is. In 2017 was 31,8% van de beroepsbevolking werkzaam in landbouw en visserij, 16,7% in de industrie en 51,5% in de dienstverlenende sector. In 2017 telde de beroepsbevolking 38,4 miljoen mensen.

De Thaise economie groeide in 2017 met 3,9%. De groeiende export, overheidsuitgaven en consumentenbestedingen liggen ten grondslag aan de economische groei. De Thaise export steeg in 2017 ligt, vooral de export naar de ASEAN-landen en China nam sterk toe.

Door de gestegen consumentenuitgaven en de sterke economische groei kende de arbeidsmarkt een opleving. Het percentage werklozen bedroeg in 2017 0,7%. De werkloosheid is het hoogst in Noord- en Noordoost-Thailand en het laagst in en om de hoofdstad Bangkok.

Ondanks het feit dat bijna een derde van de beroepsbevolking van landbouw en visserij afhankelijk is en het merendeel van de export gevormd wordt door landbouwproducten, is het relatieve aandeel van de agrarische sector in de samenstelling van het Bruto Nationaal Product (bnp) afgenomen van 30% in 1970 tot 8,2% in 2017 (dienstverlening 55,6%; industrie 36,2%).

Het economische beleid van de regering is gericht op vergroting van de economische groei door stimulering van de binnenlandse vraag, bedoeld om minder afhankelijk te worden van externe invloeden. Voor een land dat tot nu toe altijs sterk afhankelijk was van export en buitenlandse investeringen zal dat niet meevallen. Met veel overheidsgeld tracht men de binnenlandse consumptie op te krikken. En andere doelen zijn plattelandsontwikkeling en het verbeteren van de levensstandaard van het arme deel van de bevolking.

Belangrijk voor de economie is de op 1 januari 1993 opgerichte Association of South East Asian Nations (ASEAN). De oorspronkelijke leden waren Thailand, Indonesië, Singapore, Maleisië, Filippijnen en Brunei. De doelstelling was om een open markt van ca. 450 miljoen consumenten te creëren. De later toegetreden lidstaten Vietnam, Laos, Cambodja en Myanmar Maken de interne markt nog groter.

advertentie

Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij

advertentie

Rijstverbouw, ThailandFoto: Takeaway CC 4.0 International no changes made

De agrarische sector, inclusief visserij, speelt ondanks de sterke opkomst van de industrie een belangrijke rol in de Thaise economie. De export van landbouwproducten (inclusief vis- en bosbouwproducten) vormt een groot deel van de totale export van Thailand.

Rijstverbouw (vooral jasmine rijst of ‘hom mali’) is de voornaamste landbouwactiviteit en Thailand is samen met India en Vietnam de belangrijkste rijstexporteur ter wereld.

Op het schiereiland wordt rubber gewonnen en verder verbouwd men maïs, sojabonen, hennep, jute, kokosnoten en vooral cassave (tapioca), waarvan de EU, m.n. Nederland, ca. 90% afneemt in de vorm van veevoeder. Thailand is verder de grootste orchideeënproducent in de wereld en na Hawaii de grootste producent ter wereld van ananassen.

De veehouderij wordt steeds belangrijker voor de Thaise economie, met name de zuivelindustrie en de pluimvee- en varkenshouderij. De pluimveesector neemt de belangrijkste plaats in en Thailand is de op drie na grootste exporteur van kippen en kippenvlees ter wereld. De vogelgriep in januari 2004 zorgde voor een invoerstop door de belangrijkste afnemerlanden. De totale verse melkproductie bedroeg in 2003 ca. 760.000 ton.

Visserij is van belang voor eiwitaanvullingen op de dagelijkse rijstconsumptie en wordt zowel op de binnenwateren als op zee bedreven. Veel vis is ook voor de export bestemd en vooral de garnalenteelt is van belang (50% gaat naar de Verenigde Staten; bijna 400.000 werknemers), naast de export van kreeft, tonijn en inktvis. Thailand is na China en Japan het belangrijkste visserijland van Azië.

In 1981 was nog ruim 53% van het land met bos bedekt, in 2003 was dit percentage door overmatige houtkap teruggelopen tot ruim 20%. Thailand is dan ook al enkele decennia geen belangrijke houtproducent meer. De overheid probeert het bosareaal weer uit te breiden naar 40% van het totale landoppervlak. Illegale houtkap en smokkel naar de buurlanden vormen echter een groot probleem. Het zuiden levert yanghout; het teakbos in het noorden is nagenoeg geheel verdwenen door de rampzalige ontbossing, waardoor Thailand teakhout is gaan importeren uit Birma en Laos. In 1989 werd de commerciële kap en export van teakhout verboden. Er zijn nog steeds geïsoleerde stukken teakbos te zien in hun natuurlijke omgeving of in grote, nieuwe plantages. Teakbomen zijn te herkennen aan hun enorme omvang, ze kunnen meer dan 100 meter hoog worden, en aan hun grote, slappe bladeren. Thailand is één van ’s werelds belangrijkste importeurs van tropisch zaaghout.

advertentie

Energievoorziening

advertentie

Rasisalai dam, ThailandFoto: Pongsak ksm CC 3.0 Unported no changes made

De energie in de vorm van elektriciteit wordt vnl. door aardgas geleverd, naast waterkracht, bruinkool en aardolie. Ca. twee derde van de totale energievoorziening wordt geleverd door aardolie, waarvan het grootste deel geïmporteerd moet worden. De regering wil de import van olie drastisch beperken door de uitvoering van energiebesparende projecten en een toenemend gebruik van de eigen gasvoorraden. De afgelopen jaren is de vraag naar aardgas dan ook sterk toegenomen; ca. 40% van de totale vraag naar energie wordt door aardgas gedekt. Van het gewonnen aardgas wordt bijna driekwart gebruikt voor de opwekking van energie.

De Thaise regering gaat de opwekking van elektriciteit uit zonne-, wind-, en herwinbare energie stimuleren, maat op dit moment dekken alternatieve energiebronnen nauwelijks één procent van de Thailands energiebehoefte. Langs de noordelijke grens met Myanmar werd in 2004 een zeer grote elektriciteitscentrale op zonne-energie in gebruik genomen.

Ruim 60% van de energie wordt verbruikt door de industrie en de dienstensector; het energieverbruik in woningen bedraagt zo’n 22%.

Mijnbouw

advertentie

Oliewinning ThailandFoto: Vidar Lokken CC 3.0 Unported no changes made

De mijnbouw draagt ca. 2,1% aan het nationale inkomen bij. Naast olie en gas heeft Thailand ook grote voorraden zink en bruinkool. Exploitabele voorraden zijn er ook nog van goud, zilver, koper, tungsten, mangaan, antimoon en lood.

Tin is voor de economie een zeer belangrijke delfstof, maar sinds de tin crisis in 1985 overstijgen de toenemende exportopbrengsten van edelstenen (saffier, robijn, granaat, kwarts) die van tin.

In de Golf van Thailand zijn grote olievelden ontdekt. De oliereserves werden eind 2002 geschat op 516 miljoen vaten. Thailand telt vier raffinaderijen met een totale capaciteit van ca. 700.000 vaten per dag.

De aardgasvoorraad wordt geschat op 12,7 triljoen kubieke voet. Het grootste deel van het aardgas wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit.

In bijna alle provincies van Thailand is goud aanwezig. De goudreserves worden geschat op 32 ton en de zilverreserves op 98 ton. De hoeveelheden koper worden geschat op 900 ton en verder komen in Thailand onder meer saffieren, beril, jadeïet, robijnen, zirkoon en granaat voor. De edelstenen worden gebruikt voor het maken van gouden en zilveren sieraden en decoraties.

Industrie

advertentie

Industrie ThailandFoto: Wikisay CC 3.0 Unported no changes made

ALGEMEEN

Thailand kent praktisch geen zware industrie, maar de kleine industrie is de laatste decennia zeer sterk gegroeid.

Voornaamste takken zijn de textiel- en voedingsmiddelenindustrie en andere industrieën zijn autoassemblage, cement en elektronica industrie, bouwindustrie, suiker en olieraffinaderij.

Het beleid van de regering richt zich op het stimuleren van industrieën die de import grotendeels moeten vervangen.

BOUW

Belangrijk voor de Thaise economie. Vooral particuliere huizenbouw, maar ook kantoren en hotels. Architecten, leveranciers van bouwmaterialen en producenten van woonartikelen en accessoires voor de inrichting van woningen en bedrijfsgebouwen profiteren mee.

CHEMIE EN KUNSTSTOFFEN

Thailand is de grootste verfproducent van Zuidoost-Azië, met ca. 300.000 ton per jaar.

De petrochemische industrie is een belangrijke toeleverancier voor de productie van kunststofproducten, elektronica en auto-onderdelen. Grondstoffen en machines voor deze sector worden vooral geïmporteerd uit Japan en de Verenigde Staten.

In de kuststoffenindustrie zijn ca. 5000, voornamelijk kleine bedrijven, actief. Van de totale productie wordt ca. 30% geëxporteerd naar vooral Japan, de Verenigde Staten, Hongkong, Singapore, Australië, Maleisië, China en de Europese Unie.

ELEKTRONICA

De elektronica-industrie is één van de belangrijkste pijlers van de Thaise economie, met veel buitenlandse investeerders uit Japan en de Verenigde Staten.

In 2003 werden er ongeveer 33 miljoen harddiskdrives geëxporteerd en Thailand heeft daarmee wereldwijd een aandeel van bijna 18%.

Handel

advertentie

Export ThailandFoto: R. Haussmann, Cesar Hidalgo, et.al. C.C 3.0 no changes made

De Thaise handelsbalans kenmerkte zich tot het crisisjaar 1997 door een voortdurend tekort, ondanks de sterk toegenomen export. Al tijdens het crisisjaar steeg het handelsoverschot naar 1,6 miljard dollar, en ook de jaren daarna bereikte men een handelsoverschot. In 2017 had Thailand een handelsoverschot van $ 32 miljard. De totale uitvoer van Thailand bedroeg in 2017 $ 235 miljard.

De industriële sector is de voornaamste motor voor de Thaise export. Voornaamste exportproducten zijn machines, elektrische apparaten, computer en computeronderdelen, rijst, maïs, tapioca, rubber, tinmetaal, textielproducten en levensmiddelen (Thailand is 's werelds grootste exporteur van ingeblikte tonijn en ananas). Belangrijkste afnemers zijn: China (inclusief Hongkong), Japan, Maleisië, Singapore, Austrarlië en de Verenigde Staten.

De totale invoer van Thailand bedroeg in 2017 $ 203 miljard, waarvan bijna de helft bestond uit kapitaalgoederen. Door de verschuiving van landbouw naar industrie is Thailand wel sterk afhankelijk geworden van de import van grondstoffen, halffabricaten en kapitaalgoederen. Ingevoerd worden vooral: grondstoffen, machines, aardolie en chemische producten. Belangrijkste leveranciers zijn: Japan, Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en China (inclusief Hongkong).

Verkeer

advertentie

Bangkok SkytrainFoto: My Train Pix CC 2.0 Generic no changes made

In de jaren zeventig is het wegennet om economische en strategische redenen in versneld tempo uitgebreid, maar is thans met 80.000 km niet meer toereikend, want slechts 40.000 kilometer is van goede kwaliteit. Om de handel tussen India, Myanmar en Thailand te bevorderen is er een snelweg met een lengte van 1400 kilometer aangelegd. Een groot probleem vormt de toenemende verkeerschaos in Bangkok. Om het vervoer over de weg in Bangkok te ontlasten, is een belangrijk stedelijk transportplan ontwikkeld. De aanleg van de eerste 20 kilometer van een metrolijn is voltooid en kan worden verbonden met een al operationeel zijnde bovengrondse ‘skytrain’.

De weg- en spoorverbindingen tussen Chiang Mai, Bangkok en de rest van Thailand zijn uitstekend.

De State Railway of Thailand onderhoudt het bijna 4500 km lange spoorwegennet, met slechts 100 kilometer dubbelspoor. De overheid voorziet in de aanleg van nieuwe spoorlijnen en uitbreiding van het dubbelspoor. De belangrijkste lijnen lopen vanuit Bangkok naar het noorden richting Myanmar, naar het noordoosten richting Laos en Cambodja en naar het zuiden richting Maleisië en Singapore. Van historisch en thans toeristisch belang is de legendarische Birmaspoorweg.

De belangrijkste zeehaven van Thailand is die van Bangkok, Klong Toey. Hier wordt ca. 90% van alle zeevracht afgehandeld. Door congestieproblemen in Klong Toey werden een containerhaven in Laem Chabang en een industriehaven in Ma Ta Phut aangelegd. Andere belangrijke havens in het land zijn Songkhla en Phuket in het zuiden van het land. Pattaya is een belangrijke haven voor cruiseschepen langs de Golf van Thailand en het zuidoosten van het land. Van de Indische Oceaan naar de Golf van Thailand zal een kanaal worden aangelegd, waarschijnlijk in samenwerking met China en Japan.

Nationale luchtvaartmaatschappij is Thai Airways International (TAI). Don Muang International Airport bij Bangkok is de belangrijkste internationale luchthaven; meer dan tachtig maatschappijen vliegen hier aan en er worden meer dan 30 miljoen passagiers per jaar verwerkt. Ten zuidoosten van de hoofdstad werd eind 2001 begonnen met de bouw van een tweede internationaal vliegveld, Suvarnabhumi International Airport, met de grootste terminal ter wereld. Andere internationale luchthavens zijn Chiang Mai in het noorden, Phuket en Hat Yai in het zuiden.

THAILAND LINKS

Advertenties
• Thailand verre reizen van ANWB
• Thailand Tui Reizen
• Bouw je eigen Thailand Rondreis
• Djoser Rondreizen Thailand
• Hotels Trivago
• Thailand Blog
• Rondreis Thailand
• Thailand rondreizen met kinderen
• Bangkok Hotels
• Rondreizen Thailand
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Autoverhuur Sunny Cars Thailand
• Mambo jongerenreizen Thailand
• Boeken, ook tweedehands, over THAILAND bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Thailand (N)
Duiken en reizen Thailand - Phuket (N)
Reisinformatie Thailand (N)
Reizendoejezo – Thailand (N)
Rondreis Thailand (N)
Startpagina Thaise eilanden
Thailand Foto's
Thailand Jouwpagina België (N)

Bronnen

Clutterbuck, M. / Thailand

Van Reemst

Davies, B. / Thailand

Kosmos-Z&K3

Forbes, A. / Thailand

Kosmos-Z&K

Hahn, W. / Thailand

Van Reemst

Hauser, S. / Thailand : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Hoskin, J. / Thailand

Van Reemst

Macdonald, P. / Thailand

Kosmos-Z&K

Miethig, M. / Thailand

Lannoo

Peterse, L. / Thailand

Gottmer/Becht

Steinmetz, P. / Thailand

Elmar

Thailand

Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest

Thailand

Lannoo

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems