Landenweb.nl

WALES
Planten en Dieren

To read about WALES in English - click here

ANWB vakantie boeken Wales

Steden WALES

Cardiff

Populaire bestemmingen VERENIGD KONINKRIJK

EngelandNoord-ierlandSchotland
Wales

Planten en Dieren

Planten

advertentie

De gele narcis is de nationale bloem van WalesFoto: PatMcD CC 2.5 Generic no changes made

Wales heeft een zeer gevarieerde flora. Elfhonderd van de zestienhonderd Britse plantensoorten komen ook in Wales voor.

Wales behoort samen met het grootste gedeelte van Groot-Brittannië tot de Atlantische floraregio met kenmerkende plantensoorten als klimop, vingerhoedskruid, wilde kamperfoelie en dopheide. In Wales komen ook plantensoorten voor uit andere floraregio’s: in de Brecon Beacons en rond de Snowdon groeien soorten uit de boreale en alpiene floraregio’s.

Deze planten zijn na de laatste ijstijd achtergebleven en hebben zich vervolgens goed kunnen handhaven. Voorbeelden van deze verder in Groot-Brittannië zeldzame planten zijn de zilverwortel, de rondbladige steenbreek, de stengelloze silene en de kogelboterbloem. De nationale plant van Wales is de preiplant en de nationale bloem is de gele Narcis.

Zo’n 5000 jaar geleden was Wales vrijwel volledig bedekt met eikenbossen, op dit moment beslaan bossen in Wales 5% van het oppervlak. In droge perioden na de laatste ijstijd lag de boomgrens in de Brecon Beacons en Snowdonia op 650 meter hoogte. Toen het klimaat warmer en natter werd, daalde de boomgrens naar 350 meter door de uitbreiding van het veen.

advertentie

Pengelli Forest WalesFoto: Ceridwen CC 2.0 Generic no changes made

Hoewel er her en der nog oorspronkelijke bossen voorkomen (o.a. Pengelli Forest in Pembrokeshire), zijn de meeste bossen verdwenen door houtkap en overbegrazing. Al sinds de prehistorie heeft men ontbost, wat zijn hoogtepunt bereikte in de 17e en 18e eeuw. Afhankelijk van de vochtigheid en het landgebruik hebben ze plaatsgemaakt voor heidevelden, venen en graslanden.

Eiken- en beukenbossen groeien op de hogere bodems, elzenbossen op de nattere en in moerassen. Naast de els staan er in de elzenbossen onder andere ook zachte berk en wilgensoorten. In de kruidlaag komen ook soorten voor die horen bij een vochtige omgeving, bijvoorbeeld moerasspirea en moeraswilgenroosje.

Wales is nu vooral bedekt met grasland en aangelegde bossen. Zo werden er sinds 1919 door de Forestry Commission uit economische en ecologische motieven zeer omvangrijke naaldboomplantages aangeplant. De national boom van Wales is de wintereik.

advertentie

Pad door de heid in Noord walesFoto: Nigel Chadwick CC 2.0 Generic no changes made

In Wales is heide van nature aanwezig aan de kust. In het binnenland is beweiding nodig om de heide in stand te houden. Kustheide komt voor boven op de kliffen van onder andere Pembrokeshire. Daar groeien ook zoutverdragende soorten als zeeweegbree, de roodstengelige Engelse muurpeper en Engels gras. Op plaatsen met een wat dikkere en vochtigere bodem groeit rode dopheide en struikheide.

In Wales komen spreihoogvenen voor waar op de natte plekken vetblad en moeraskartelblad te vinden is. Waar grondwater boven het maaiveld uitkomt (‘swamps’) groeit roet en grote lisdodde; waar het grondwater onder het maaiveld staat (‘marshes’) komen elzenbroekbossen met dotterbloem en kattenstaart voor.

De hoger gelegen graslanden in de heuvels en bergen van Wales ontstonden door begrazing of maaien. Afhankelijk van de bodemsoort groeit hier struisgras, fioringras, schapegras en rood zwenkgras. Bij teveel begrazing wordt het beeld bepaald door oneetbare planten als adelaarsvaren, ruwbladig borstelgras, Engelse gaspeldoorn, distels en russen. Kalkgraslanden zijn zeer soortenrijk met onder meer echte sleutelbloem, blauwe anemoon, groot zonneroosje, wilde tijm, driedistel, kleine pimpernel, rondhoofdige rapunzel en zelfs verschillende orchideeënsoorten. Het deel van het Brecon Beacons National Park met carboonkalksteen in de bodem herbergt bijzondere plantensoorten als leymeelbes, kalkbedstro, rozenkransje, kleine ruit en lelietje-der-dalen.

advertentie

Kliffen Pembrokeshire WalesFoto: Manfred Heyde CC 3.0 Unported no changes made

In Pembrokeshire komen verschillende biotopen voor, zoals bossen, heidevelden, venen, wadden, kwelders, kliffen en duinen, ieder met hun eigen, gevarieerde vegetatie. In het binnenland bloeien vroeg in het jaar al sneeuwklokje, speenkruid en narcis, de nationale bloem van Wales. Later in het jaar komen daar nog bij wilde hyacint, fluitenkruid, roze dagkoekoeksbloem en boterbloemen. De zomer is de bloeiperiode voor hondsroos, veldzuring, dolle kervel, berenklauw en biggekruid.

Kliffen: Engels gras, melkkruid, heidebrem, zeereigersbek.

Kwelders: zeeaster, lamsoor, zeevenkel.

Duinen: blauwe zeedistel, donderkruid, zeewinde, driekleurig viooltje, duinroos.

Bossen: winter- en zomereik, es, esdoorn, els, haagbeuk, iep, spar, lariks, den, wilde kers; in de struiklaag: vlier, hulst, hazelaar, braam.

Heidevelden en venen: struikheide, roze dopheide, rode dopheide, adelaarsvaren, pijpenstrootje, borstelgras, geelbloeiende beenbreek, wollegras, veenpluis.

advertentie

Snowdon's Lelie WalesFoto: Hugh Knott (CC BY-ND 2.0) no changes made

In Snowdonia komt bijna de helft van alle plantensoorten van Groot-Brittannië voor, maar het is ook de enige groeiplaats van de Snowdon-lelie. Andere wilde rots- en bergplanten die alleen op bepaalde hoogten en lokaties voorkomen zijn onder andere de Tenby Daffodil, de Welsh Poppy, de gespikkelde rotsroos en het rotsvijfvingerkruid.

Grazende schapen hebben op de hooggelegen graslanden grote invloed op de vegetatie. Soorten die niet tegen begrazing kunnen verdwijnen en er verschijnen niet eetbare planten als gaspeldoorn en pitrus.

Op natte en venige plaatsen bloeien planten als rozegevlekte orchidee, moerashertshooi, beenbreek, vetblad, ronde zonnedauw en gagelstruik. Op richels langs de steile noordhellingen groeien arctisch-alpiene soorten. Natuurlijke bossen zijn niet veel meer aanwezig; geïsoleerd staande bomen zijn wintereik, ruwe iep, es, berk en lijsterbes.

Dieren

Jan-van -genten WalesFoto: Dr Mary Gilham archive project (CC BY 2.0) no changes made

Wales staat vooral bekend om zijn vele en omvangrijke kolonies watervogels. Zo herbergt de kustlijn van Wales grote kolonies zeevogels. Een van de omvangrijkste kolonies jan-van-genten ter wereld, ca. 30.000 paartjes, huist op Grassholm Island.

Op Ramsey Island komt de zeldzame alpenkraai nog voor, en 30% van de Manx pijlstormvogels leeft op Bardsey Island.

In het binnenland leven vele soorten vogels waaronder de zeldzame rode wouw met nog maar 150 paartjes in Midden-Wales. Twee andere bedreigde vogels, de smelleken en de waterspreeuw, leven in de heuvels. In de hogere bergstreken leven zwarte raven, buizerds, sperwers, haviken en slechtvalken.

Tot de zoogdieren die men in Wales aantreft, behoren ook bij ons bekende soorten als konijnen, hazen, eekhoorns en vossen; otters, dassen en herten zijn schaarser. Boommarters zijn te vinden in de beboste bergen en heuvels van het noordwesten, poolkatten zijn te vinden in Snowdonia en in de duinen langs de kust, bunzingen in bepaalde streken van Noord- en Midden-Wales. In het Snowdonia-massief zwerven enkele kleine kuddes verwilderde pony’s rond.

Op Skomer Island komt een bijzondere woelmuissoort voor en op de rotsige kusten liggen regelmatig zeehonden te zonnen. Verder komen er op het eiland vele vogels voor, zeekoeten, noordse stormvogels, papegaaiduikers, alken en meeuwen.

Skokholm Island is nog ruiger dan Skomer Island en hier leven pijlstormvogels, noordse stormvogels, alken, papegaaiduikers, valken en meeuwen.

Op de stranden van ‘knoflookeiland’ Ramsey Island voelen grote robbenkolonies zich helemaal thuis. Verder huizen hier veel zeldzame zeevogels, honderdduizenden konijnen en kolonies herten en reeën.

De kust van Zuid-Wales is bekend om zijn kokkels, een klein schelpdier. Bijzonder is de ‘gwyniad’, een witte zoetwatervis, die lijkt op wijting en behalve in Bala Lake nergens anders ter wereld voorkomt. Schol, kabeljauw en tonijn behoren tot de voornaamste exportproducten van Wales.

Wels Pony'sFoto: Chrisytian Guthier CC 2.0 Unported no changes

Ook heeft Wales zijn eigen pony, de Welsh pony, rundvee, de Welsh Black en hondenras, de corgi. Welsh ponies zijn te verdelen vier categorieën: A= Welsh Mountain pony (maximale schofthoogte 122 cm); B= Welsh pony (137); C= Welsh pony cob type (137 maar met steviger benen); D+E= Welsh cob (137-155).

Het Brecon Beacons National Park heeft door de verscheidenheid aan biotopen een zeer gevarieerde vogelstand.:

Hoogland: raaf, buizerd, torenvalk, beflijster, Schots sneeuwhoen, smelleken, tapuit

Laagland: rode wouw, buizerd, sperwer, slechtvalk, fluiter, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, tjiftjaf, boomkruiper, boomklever

Hagen: ekster, roek, zwarte kraai, kauw, goudvink, groenling, putter, geelgors

Llangorse-meer: fuut, meerkoet, blauwe reiger, rietzanger, wilde eend, wintertaling, smient, tafeleend

Beken en riviertjes: waterspreeuw, grote gele kwikstaart, ijsvogel

Zoogdieren: vos, das, otter, wezel, haas, konijn, rode eekhoorn, grijze eekhoorn, kleine knaagdieren, vleermuizen

Diversen: adder, hagedissen, hazelworm, libellen

Pembrokeshire ligt op een kruispunt van verspreidingsgebieden van diersoorten uit verschillende klimaatgebieden:

Zeevogels: alk, zeekoet, papegaaiduiker, drieteenmeeuw, aalscholver, kuifaalscholver, scholekster, zilvermeeuw, mantelmeeuw, Noordse (pijl)stormvogel, jan-van-gent, rotsduif

Binnenland: wulp, zomertaling, wintertaling, smient, middelste zaagbek, alpenkraai

Landbouwgebieden: buizerd, torenvalk, slechtvalk, ekster, blauwe reiger, bosuil, grote bonte specht, Vlaamse gaai, fazant, knobbelzwaan, houtduif, kerkuil, hop, rode wouw

Bossen en hagen: zwartkop, tjiftjaf, zwarte roodstaart

Beken en riviertjes: waterspreeuw, grote gele kwikstaart, ijsvogel

Zoogieren: das, vos, otter, poolkat, mink, konijn, haas, grijze eekhoorn, herten

Kustzoogdieren: bruinvis, dolfijn, grijze zeehond

Welsh DragonFoto:Llywelyn2000 CC 4.0 International no changes made

Het nationale dier van van Wales is een mythisch dier: een rode draak

WALES LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Wales? VliegenNaar.nl
• ANWB vakantie boeken Wales
• Hotels Trivago
• Djoser Wandel - wandelreis Wales
• Wales Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Wales
• Boeken, ook tweedehands, over WALES bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Wales (N)
Reizendoejezo – Wales (N)

Bronnen

Beeftink, A. / Zuid-Engeland en Wales

Van Reemst

Berkien, G. / Wales

Kosmos-Z&K

Berkien, G. / Wales

Kosmos-Z&K

Danse, W. / Midden-Engeland en Wales

ANWB

Fröhlich, D. / Wales

Deltas

Hendriksen, B. / Wales

Van Reemst

Hestler, A. / Wales

Marshall Cavendish

King, J. / Wales

Lonely Planet

Westphal, U. / Wales

Van Reemst

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems