Landenweb.nl

SINT EUSTATIUS
Samenleving

To read about SINT EUSTATIUS in English - click here

Hotels Sint Eustatius

Samenleving

Staatsinrichting en politiek

De regering van de Nederlandse Antillen wordt gevormd door een gouverneur en de Raad van Ministers. De Koningin benoemt de gouverneur en die benoemd op zijn beurt de ministers.

Traditioneel levert elk eiland van de Nederlandse Antillen bewindspersonen voor de centrale regering. De gouverneur heeft een dubbelfunctie: hij is zowel hoofd van de regering als vertegenwoordiger van het Koningshuis in de Koninkrijksgebieden. Hij is niet verantwoordelijk voor de beslissingen en daden van de regering. De ministerraad is wel verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging, de Staten van de Nederlandse Antillen (te vergelijken met de Tweede Kamer in Nederland).

Op de Nederlandse Antillen is sprake van twee bestuurslagen, de Landsregering en de (vijf) eilandsbesturen. De regering van de Antillen zetelt in Willemstad op Curacao.

De gouverneur waakt over het algemene belang van het Koninkrijk en zien erop toe dat door wetgeving- en bestuursorganen in de Nederlandse Antillen geen beslissingen worden genomen die de eenheid van het Koninkrijk kunnen schaden of die in strijd zijn met de bepalingen van het Koninkrijksstatuut of met een internationale regeling. De uitvoerende macht berust bij de gouverneur in samenwerking met de Raad van Ministers.

De gouverneur wordt hierin bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt. De gouverneur is voorzitter van deze raad, maar oefenen deze functie alleen uit bij bijzondere gelegenheden. Een ondervoorzitter, benoemd uit de leden van de raad, heeft de leiding van de gewone vergaderingen.

Voor de Nederlandse Antillen geldt dat de Staten de bevolking vertegenwoordigen. Zij worden bij algemene verkiezingen voor vier jaar gekozen. De volksvertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen bestaat uit 22 leden (Curaçao 14, Bonaire 3, Sint Maarten 3 en Saba en Sint Eustatius elk 1). Samen met de gouverneur vormen zij de wetgevende macht. De volksvertegenwoordiging heeft het recht van amendement, van enquête en van interpellatie. Zij heeft eveneens het recht van initiatief. De landsbegroting dient door haar te worden goedgekeurd.

Elk eilandgebied heeft een eigen bestuur dat bestaat uit de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber. De eilandsraden van Curaçao (21 leden), Bonaire (9 leden), Sint Maarten (11 leden), Saba (5 leden) en Sint Eustatius (5 leden) vertegenwoordigen de bevolking van het eilandgebied. De leden worden voor vier jaar gekozen. Het bestuurscollege en de gezaghebber kunnen worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders in een Nederlandse gemeente. Het bestuurscollege vormt het dagelijks bestuur van het eilandgebied en voert de besluiten van de Eilandsraad uit

In het referendum dat op 8 april 2005 op Sint-Eustatius werd gehouden koos het eilandgebied voor het behoud van de Nederlandse Antillen. Vanwege de vrij algemeen aanvaarde plannen om de Nederlandse Antillen als land te ontbinden is het echter meer waarschijnlijk dat het eiland net als de eilanden Saba en Bonaire een nieuwe status als koninkrijkseiland krijgen, een nader uit te werken status die de eilanden meer directe banden met Nederland moet geven.

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 10 oktober 2010 niet meer in hun huidige vorm. Sinds die datum zijn Curaçao en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn nu bijzondere gemeenten van Nederland.

De gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben sinds 10 oktober 2010 een aparte status binnen Nederland. De drie bijzondere gemeenten hebben twee bestuurslagen en worden als een openbaar lichaam bestuurd door:

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Sint Eustatius, Saba en Bonaire, qua taken vergelijkbaar met een Commissaris van de Koning ten pzichte van gemeenten, vormt de schakel tussen de Haagse rijksoverheid en de drie openbare lichamen van de voormalige Nederlandse Antillen. Hij of zij, die zetelt in Bonaire, wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken door de kroon benoemd voor een zesjarige periode. De Rijksvertegenwoordiger heeft als belangrijke taak om de samenwerking tussen rijksambtenaren van de drie openbare lichamen onderling als met de eilandbesturen te bevorderen en rapporteert daarover halfjaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken. De Rijksvertegenwoordiger is sinds 1 mei 2011 de CDA-er Wilbert Stolte, per 1 december 2011 Julian Woodley de eerste permanente waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van de bovenwindse eilanden steunt op het toerisme en de (financiƫle) dienstverlening. De Antilliaanse economie is hierdoor sterk gericht op het buitenland. Men is voor een groot deel afhankelijk van import. De Nederlandse Antillen zijn geen lid van de Europese Unie, maar ze zijn er wel mee geassocieerd. Dat biedt een aantal handelsvoordelen. De Antilliaanse munt is de Antilliaanse gulden. Deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

advertentie

SINT EUSTATIUS LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Sint Eustatius VliegenNaar
• Hotels Sint Eustatius
• Boeken, ook tweedehands, over SINT EUSTATIUS bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Sint Eustatius (N)
Sint Eustatius Startnederland (N)

Bronnen

www.landenweb.nl

Wikipedia

Derksen,G / Nederlandse Antillen en Aruba

Gottmer

Soesbergen, M. van / Bovenwindse eilanden

Elmar

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems