Landenweb.nl

ERITREA
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Tigrinya
  Hoofdstad  Asmara
  Oppervlakte  117.600 km²
  Inwoners  3,628,439
  (2021)
  Munteenheid  nakfa
  (ERN)
  Tijdsverschil  +2
  Web  .er
  Code.  ERI
  Tel.  +291

To read about ERITREA in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Eritrea ligt in Oost-Afrika. De gehele kuststrook beslaat ongeveer 1200 km en ligt aan de Rode Zee. Eritrea ligt in de hoorn van Afrika en grenst in het zuiden aan Ethiopië, in het zuidoosten aan Djibouti en in het noorden en westen aan Soedan. Ook de Dahlakeilanden in de Rode Zee behoren bij het grondgebied van Eritrea. De oppervlakte van Eritrea is 121.320 vierkante kilometer. Eritrea is daarmee ongeveer 3 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Eritrea SatellietfotoPhoto: Publiek domein

advertentie

Landschap

Eritrea bestaat uit tien provincies die in 4 geografische zones liggen. De eerste zone gaat vanaf Djibouti naar boven en is niet meer dan een lange strook woestijngebied. Het middelste en noordelijke gedeelte (ongeveer 30% van het gehele land) vormen het hoogland en hebben een gemiddelde hoogte van 1500 m. De hoogste plek ligt in het zuiden van Asmara, de hoofdstad, en heeft een hoogte van 2591 m. In het westen van het hoogland ligt het vruchtbare laagland, dat voornamelijk uit vlakke gebieden bestaat. De vierde zone ligt in het noorden en omvat ruwe berglandschappen. Het hoogste punt van Eritrea is de top van de berg Soira op 3018 meter boven zeeniveau. Het laagste punt ligt nabij Kulul in de Danakildepressie.

advertentie

Terras gebergte in EritreaPhoto: Reinhard Dietrich in het publieke domein

Klimaat en Weer

Eritrea heeft een hete droge woestijnstrook langs de kust. Het is koeler en natter in de Centrale Hooglanden. De regen valt tussen juni en september (500-650 mm per jaar behalve in de zeer droge kuststrook (minder dan 400 mm per jaar). De temperatuur varieert van 40 graden aan de kust in de zomer tot temperaturen van rond het vriespunt in de bergen in de winter.

Planten en Dieren

Planten

Een van de meest voorkomende bomen onder de palmbomen in dit deel van Afrika is de kokosnootpalmboom. Ook zijn er een aantal bloeiende bomen als de jaracanda. Van de gewassen is de koffieplant een van de meest voorkomende, deze komt echter alleen voor in het hoogland.

Dieren

In Eritrea komt de leeuw, het luipaard, de cheeta, de zebra, de jakhals, giraffe en het nijlpaard voor. Verder zijn er veel grote antilopen en kleinere antilopen zoals de gazelle. Het oosten van Afrika is een van de plekken met de meeste vogelsoorten ter wereld. Het totale aantal verschillende vogelsoorten is 1300 en het is mogelijk om ongeveer 100 verschillende soorten per dag te zien. Reptielen en amfibieën komen ook veel voor. Tevens zijn er talloze insecten te vinden.

Geschiedenis

Na de Italiaanse invasie van Ethiopië in 1935 werd Eritrea deel van Mussolini's Oost-Afrikaanse Rijk. Zes jaar later keerde keizer Haile Selassie in Ethiopië terug terwijl Eritrea na overgave van de Italiaanse bezetter onder Brits bestuur kwam.

In 1950 is er een VN resolutie aangenomen op basis waarvan autonoom Eritrea een federatie vormde met Ethiopië onder Ethiopisch bestuur, maar met grote autonome bevoegdheid. Een nieuwe Grondwet werd van kracht in 1952 waarna Eritrea een regering kreeg met rechtsbevoegdheid over de meeste binnenlandse aangelegenheden. Monetaire, fiscale, militaire en buitenlandse aangelegenheden vielen onder Ethiopisch bestuur. Keizer Haile Selassie beperkte de Eritrese autonomie steeds verder. In 1961 werd het pluriforme Eritrean Liberation Front (ELF) opgericht, in eerste instantie bedoeld als politieke beweging gericht tegen de Ethiopische overheersing. In 1962 annexeerde Ethiopië Eritrea. Dit was voor het ELF de aanleiding een gewapende strijd te beginnen. Toen begin jaren zeventig splintergroeperingen van de ELF zich verenigden in de Eritrean People's Liberation Front (EPLF), kreeg het geweld tegen de Ethiopische machthebbers de vorm van een burgeroorlog.

In 1974 werd het bewind van Haile Selassie omvergeworpen door Mengistu Haile Mariam, die eveneens een onderdrukkend regime installeerde. Daartegen begon in de Ethiopische provincie Tigray een gewapende strijd en vormde zich het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Tijdens de burgeroorlog gaf het EPLF ondersteuning aan het TPLF. In 1991 kwam het Ethiopische militaire regime van Mengistu ten val. Kort daarop kwam Meles Zenawi aan de macht in Ethiopië. Volgens afspraak tussen hem en Isaias Afewerki kwam vervolgens voor Eritrea het einde van de Ethiopische overheersing. Eritrea werd op 24 mei 1993 per referendum officieel onafhankelijk, na een vrijheidsstrijd van dertig jaar.

In mei 1998 leidden oplopende spanningen tot een gewapend conflict tussen Ethiopië en Eritrea. Tijdens de eerste weken van dit conflict werden aan beide zijden bombardementen uitgevoerd. Ondanks bemiddelingspogingen van de OAE (huidige Afrikaanse Unie, AU), de Verenigde Staten en Rwanda braken begin 1999 hevige grondgevechten uit. Medio 1999 raakte het conflict in een patstelling en hervatten beide partijen de onderhandelingen onder leiding van de OAE. Deze mislukten echter. Op 12 mei 2000 begon Ethiopië wederom een grootschalig militair offensief, dat aanzienlijke terreinwinst opleverde. Naar schatting heeft de oorlog 100.000 mensen het leven gekost. Na bemiddeling van de OAE in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten tekenden beide landen op 18 juni 2000 een staakt-het-vuren overeenkomst. Op 12 december 2000 tekenden beide partijen in Algiers een vredesovereenkomst. Een Grenscommissie, ingesteld als uitvloeisel van de vredesovereenkomst, deed op 13 april 2002 uitspraak over het verloop van de grens. Beide landen hebben in het vredesakkoord ondertekend dat de uitspraak van de Grenscommissie ‘final and binding’ zou zijn. Sindsdien bevindt het vredesproces tussen de twee landen zich in een impasse. Op 19 september 2003 heeft Ethiopië schriftelijk aan SGVN Kofi Annan laten weten 15% van de uitspraak van de Grenscommissie niet te kunnen accepteren. In november 2004 verklaarde Ethiopië dat het zich niet langer zou verzetten tegen de uitspraak van de grenscommissie, wat Ethiopië betreft kon het demarcatieproces van start kunnen gaan. In de daarop volgende maanden werd echter duidelijk dat Ethiopië insisteert op een dialoog met Eritrea over aanpassingen in de uitvoering van de grensbeslissing als voorwaarde van demarcatie. Eritrea houdt vast aan een volledige uitvoering van de beslissing van de grenscommissie, zonder voorwaarden vooraf. Wederom bevinden de landen zich in een impasse.

In de periode 2005 tot en met 2008 blijven er spanningen tussen Ethiopië en Eritrea. In juni 2008 breken er gevechten uit tussen Eritrea en Djibouti. In april 2009 berispt de VN Eritrea omdat het nog troepen heeft in het betwiste gebied, Eritrea ontkent dat dit het geval is. In augustus 2009 worden Eritrea en Ethiopië veroordeeld tot het betalen van compensatie aan elkaar als gevolg van de grensoorlog. In mei 2010 breken gevechten met rebellen uit. In april 2011 zegt Ethiopië steun toe aan rebellen die uit zijn op het afzetten van president Isaias Afewerki. In 2012 en 2013 blijft het onrustig. In december 2013 verschijnt een rapport van de EU waarin staat dat sinds 2013 meer dan 30.000 mensen ontvoerd en gemarteld zijn. In de jaren 2014 tot en met 2016 blijft de mensenrechtensituatie in Eritrea onder druk staan en voert Eritrea lijstjes aan van minst vrije landen. President Isaias Afewerki zwaait al sinds 1993 de scepter. In juni 2017 zijn er spanningen met Djibouti over betwist grensgebied. Asmara wordt in juli 2017 toegevoegd tot het Unbesco Werelderfgoed. In juli 2018 verklaren Eritrea en Ethiopië dat de oorlog over is en de VN beeindigd de sancties.

Bevolking

In Eritrea wonen bijna 6 miljoen mensen (2017). De bevolkingsdichtheid is vrij laag en bedraagt ongeveer 50 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolking is onder te verdelen in negen etnische groepen waarvan de twee grootste de Tigrinya's en de Tigres zijn. De Tigrinya's vormt ongeveer 55% van de bevolking, de Tigres 30%. Deze twee groepen zijn sterk met elkaar verbonden, voornamelijk omdat de taal van beide uit de oude Ethiopische taal 'Ge'ez' is voortgevloeid. De Tigrinya's zijn voornamelijk christenen en leven in de hoge gedeelten van Eritrea. De Tigres zijn moslims en leven in de westerse laaglanden. De kleinere etnische groepen zijn de Afar, Bilen, Hadareb, Kunama, Nara (of Baria), de Rashida en de Saho.

Taal

Er worden veel verschillende talen gesproken in Eritrea, ondermeer Tigrinya, Arabisch, Tigre, Bilien, Afar, Hedareb, Kunama, Nara, Rashaida en Saho.

Godsdienst

Er zijn in Eritrea ongeveer evenveel aanhangers van het (koptisch) Christelijk geloof als de islam. Een klein gedeelte van de bevolking hangt lokale natuurreligies aan.

Samenleving

Staatsinrichting

Er is geen democratisch gekozen regering. Na de dertig jaar durende onafhankelijkheidsoorlog werd Eritrea van 1991 tot 1993 geregeerd door Centrale Comité van het Eritrean People’s Liberation Front (EPLF). Isaias Afewerki, secretaris-generaal van het EPLF, werd gekozen als president. Het EPLF is omgevormd tot de enige toegestane partij in Eritrea onder de nieuwe naam People ’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). De overgangsperiode van vier jaar naar een reguliere regering liep in 1997 af met de aanvaarding van de nieuwe grondwet (die tot op heden niet volledig wordt toegepast). De reden die hiervoor gegeven wordt is de heersende situatie van nationale veiligheid. Presidentsverkiezingen en verkiezingen voor het parlement waren gepland voor 1998, maar werden uitgesteld tot 2001 vanwege het grensconflict met Ethiopië. Ook in 2001 hebben de verkiezingen niet plaatsgevonden en zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De bevolking heeft dus geen inspraak in de vorming van de regering. Oppositiegroeperingen opereren vanuit het buitenland. Er bestaat een aantal door de staat gesanctioneerde (vak)bonden, die nauw zijn verbonden met de PFDJ of daardoor worden gemonitored.

De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn niet gescheiden.

Het merendeel van de 150 parlementszetels bestaat uit trouwe leden van de PFDJ, oud-strijders en militairen, komt zelden bijeen en heeft niet het mandaat om wetgeving te initiëren, beoordelen of herzien. Het kan en zal de regering daarom niet ter verantwoording roepen. Dit zal evenwel veranderen als de nieuwe grondwet volledig van kracht wordt (hetgeen voorlopig niet waarschijnlijk is). Er zijn geen effectieve andere verantwoordingsmechanismen.

Het rechtssysteem is zwak en heeft weinig capaciteit. Er zijn zogenaamde ‘ Special Courts’ in het leven geroepen om corruptie aan te pakken. Deze ‘Special Courts’ worden eveneens gebruikt om dissidenten te berechten. In beginsel beslist de procureur-generaal welke zaken worden berecht door de ‘Special Courts ’. Hier vindt echter beïnvloeding door de uitvoerende macht plaats.

Politiek

Na de onafhankelijkheid in 1993 heerste er groot optimisme in Eritrea. De wederopbouw van het land werd voortvarend ter hand genomen. Er werd aanzienlijke (politieke, sociale en economische) voortgang gemaakt. De nieuwe grondwet is op redelijk democratische wijze tot stand gekomen. Door deze ontwikkelingen verwierf Eritrea een goede reputatie bij de internationale gemeenschap. De positieve ontwikkelingen zijn echter vanwege de grensoorlog van 1998–2000 met Ethiopië en de daarna ontstane ‘koude vrede’ tot stilstand gekomen. De regering geeft met het argument de eenheid van het land niet in gevaar te willen brengen geen ruimte aan oppositionele geluiden en initiatieven tot democratisering.

Tot op heden wordt geen ruimte gegeven aan oppositiepartijen. Ter voorbereiding van de nationale verkiezingen (oorspronkelijk gepland voor 1998 en daarna uitgesteld tot december 2001) zijn in 2001 twee commissies in het leven geroepen om wetgeving te formuleren ten aanzien van de registratie van politieke partijen en om de ‘electoral code’ op te stellen. De concept verkiezingswetgeving is in februari 2002 door het parlement aangenomen en er is een verkiezingscommissie ingesteld, die overigens nog niet heeft gerapporteerd. De nationale verkiezingen zijn echter vooralsnog uitgebleven. In mei 2003 zijn lokale verkiezingen gehouden en in mei 2004 regionale verkiezingen in alle 6 regio´s. Hierdoor zijn de officiële barrières voor nationale verkiezingen weggenomen. Bespreking van de concept-wetgeving die politieke partijen mogelijk moet maken is door het parlement uitgesteld.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Eritrea is een van de armste landen van Afrika, met een BBP van ruim US$ 9,4 miljard (2017) en een BBP per capita van, naar schatting, US$ 1.600 (2017). De inflatie is hoog, de handelsbalans zwaar negatief, en er heerst een groot tekort aan deviezen.

Er is evenwel een potentieel voor ontwikkeling. Eritrea bezit twee havens langs drukke vaarroutes in de Rode Zee en mogelijk olie- en gasvoorraden. Daarnaast bieden de bouwnijverheid, de visserij- en landbouwsector (w.o. bloemen) en ook toerisme groeimogelijkheden. Regionale stabiliteit en goed economisch bestuur zijn echter belangrijke voorwaarden voor economische ontwikkeling.

Echter in navolging van de stagnatie in het vredesproces tussen Eritrea en Ethiopië, zijn ook de economie en handel in Eritrea bijna tot stilstand gekomen. De overheid wijt dit vrijwel geheel aan de recente oorlog met Ethiopië en de impasse in het vredesproces naast de aanhoudende droogte. De voornaamste beleidslijn op economisch gebied is al enkele jaren ongewijzigd en komt neer op een door de private sector geleide groei en open concurrentie tussen publieke en private ondernemingen in een vrije markt. Er gaapt echter een grote kloof tussen deze formele beleidsvoornemens en de praktijk.

De staat, de regerende partij (PFDJ) en de strijdkrachten hebben geleidelijk een steeds sterkere greep op de meest vitale (en harde valuta genererende) sectoren van de economie verworven, via regelgeving en eigendom van semi-publieke ondernemingen. De private sector wordt in toenemende mate weggedrukt en er is geen enabling environment aanwezig die uitnodigt tot investeren. Er is in Eritrea in de praktijk geen sprake van een vrije markt.

Eritrea voert een economisch beleid dat over het geheel genomen een sterk remmende invloed heeft op de handel, de economische productie en potentiële buitenlandse, maar ook binnenlandse investeringen in het land. In juli 2003 heeft de overheid een weinig transparant systeem van importvergunningen, prijscontroles en controles op harde valuta ingevoerd, waarbij beoogde importen worden getoetst aan de vigerende ‘nationale prioriteiten’. In de praktijk hebben staatsbedrijven hiermee vrijwel een monopolie op importen verworven. De importvergunningen zijn ook weer vereist voor het kunnen effectueren van betalingen aan buitenlandse leveranciers, die altijd via Eritrese banken moeten lopen. Staatsbedrijven genieten middels volledige overheidscontrole over de financiële sector sowieso preferentiële toegang tot de schaarse harde valuta. Het IMF heeft Eritrea dringend geadviseerd het huidige systeem van importvergunningen aan te passen en te vervangen door een prijsmechanisme.

Sinds 2003 beschikt Eritrea over een duaal wisselkoerssysteem, met een overgewaardeerde en gefixeerde officiële koers, en een eveneens gefixeerde preferentiële koers, die dichter bij de parallelle koers ligt. De parallelle koers ligt circa 60% boven de officiële koers. De overheid doet haar voordeel met dit systeem bij het aantrekken en zelf aankopen van harde valuta. Het IMF heeft echter voorgerekend dat het huidige systeem en de daarmee gepaard gaande controle over de geldmarkt de Eritrese economie veel meer schade berokkent dan dat het de staat voordeel oplevert in de vorm van deze harde valuta ‘belasting’. Het IMF heeft, niet voor het eerst, een vurig pleidooi gehouden voor geleidelijke vrijlating van de wisselmarkt en opheffing van het duale wisselkoerssysteem.

Het structurele tekort op de handelsbalans is verder opgelopen door een terugval in de export van goederen van meer dan 70% en een toename van de import met 14%. De export van goederen bedroeg in 2017 overigens slechts $ 624 miljoen per jaar.

Zoals eerder opgemerkt, is de binnenlandse- en buitenlandse schuldenlast tot een onhoudbaar niveau gestegen, waarbij de NPV van de buitenlandse schuld volgens het IMF 65% van het BBP zou bedragen. De last van de buitenlandse schuldendienst wordt nu pas echt goed voelbaar, met het aflopen van de grace period van diverse concessionele leningen. Eritrea’s buitenlandse schuld is onhoudbaar, maar het land kwalificeert niet voor het HIPC-initiatief.

Door het uitblijven van substantiële demobilisatie en de rigide toepassing van het National Service programma, kampen ondernemers met grote tekorten aan arbeidskrachten, wat een sterk negatieve uitwerking heeft op de continuïteit en het volume van de productie en dienstverlening.

Onderhandelingen over een luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Eritrea zijn, als gevolg van de discussie tussen de Europese Commissie en de Raad over EU-clausules en de te volgen procedures bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst, tijdelijk opgeschort en ligt momenteel stil. Een directe verbinding zou positieve gevolgen kunnen hebben voor de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Eritrea.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Eritrea is een weinig bezocht land. Raadpleeg voor je vertrek de adviezen van het ministerie van Buitenlandse zaken. De hoofdstad is Asmara. Hier kun je het nationaal museum bezoeken, hier zie je het ontstaan van de identiteit van Eritrea. De grafstenen van de Dalak eilanden, vondsten uit Adulis en Sabean en de rollen van Ge'ez zijn de belangrijkste attracties. De prachtige Enda Mariam Othodoxe kerk ligt in het centrum van de Asmara stad en de vier hoeken van dit bouwwerk wijzen naar de vier richtingen van de stad. De kerk werd gebouwd tussen 1938 en 1939. Hoewel het een christelijke religieuze plek is, omvat het ook een belangrijke toeristische attractie, de Berberstelim boom. De bladeren van deze boom werden door priesters gebruikt om dode lichamen te conserveren. ook de dierentuin van Asmara is een bezoek waard.

De Massawa eilanden zijn een belangrijke toeristische attractie in Eritrea. Je kunt hier duiken en aan het strand liggen. De Dahlak eilenden zijn goed te bereiken vanuit Massawa.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

ERITREA LINKS

Advertenties
• Equatoriaal Guinea Vliegtickets.nl
• Hotels Eritrea
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over ERITREA bij Bol.com

Nuttige links

Eritrea Startnederland (N)
Reisinformatie Eritrea (N)
Telefoongids Eritrea (N)