Landenweb.nl

BENIN
Samenleving

To read about BENIN in English - click here

Groepsrondreis Ghana, Togo en Benin

Samenleving

Staatinrichting

advertentie

Parlement BeninPhoto: Peacecorpschadsey CC 2.0 Generic no changes made

De grondwet van 1990 is gebaseerd op het principe van meerpartijendemocratie en voorziet in presidentsverkiezingen om de vijf jaar, waarbij de president slechts eenmaal herkiesbaar is. Président Kérékou is in april 2001 aan zijn laatste mandaat van 5 jaar begonnen. Hoewel even onduidelijkheid bestond over een eventuele derde ambtstermijn, heeft de President eind 2005 officieel verklaard dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen in 2006. In de eerste maanden van 2006 waren er echter duidelijke signalen, dat de machthebbende kringen rondom de president er belang bij hadden de verkiezingen uit te stellen, opdat Kérékou op die manier langer aan zou kunnen blijven. De president benoemde in januari 2006 een nieuwe Minister van Staat, Martin Azonhiho, tevens belast met de nationale Defensie, waarvan bekend is dat hij voor uitstel van de verkiezingen is. Ondanks al deze voortekenen hebben de verkiezingen uiteinde lijk plaatsgevonden met een duidelijke winnaar, dr. Thomas Boni YAYI, die op 6 april 2006 geinaugureerd werd.

Benin kent een presidentieel systeem, dat meer gelijkenis vertoont met de Verenigde Staten met de parlementaire stelsels in West-Europa. De president heeft een grote uitvoerende macht, inclusief het recht het parlement te schorsen. Het parlement bestaat uit 83 leden. Om de vier jaar vinden parlementsverkiezingen plaats. De parlementsleden kunnen een onbeperkt aantal malen herkozen worden. De grondwet voorziet in verschillende organen die de presidentiële macht moeten beperken. Er is een Constitutioneel Hof, een Cour Suprême, vergelijkbaar met de Hoge Raad in Nederland, een Rekenkamer (valt onder de Cour Suprême). De in 2000 ingestelde Haute Cour de la Justice is competent voor rechtszaken betreffende de President, de regering en de voorzitter van het parlement. Er is een Economische en Sociale Raad, de Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, een 9-koppig orgaan dat toezicht houdt op de media en een onafhankelijke verkiezingscommissie, de CENA.

Politiek

advertentie

Wapen van BeninPhoto: Tinynanorobots, Fenn-O-maniC CC 3.0 Unported no changes made

De politieke basis van president Kérékou berustte op een coalitie van een groot aantal kleinere politieke partijen en beheerste vooral de dun bevolkte overwegend agrarische noordelijke departementen en het zuid westen van het land. Deze coalitie had een parlementaire meerderheid, de Mouvance présidentielle. De Mouvance was met 4 fracties verdeeld over 65 zetels (van de in totaal 83). De UBF (Union pour le Benin du Futur) is daarin de grootste partij. Bruno Amoussou (PSD), is één van de belangrijkste politici en ex-Minister van Planning en Ontwikkeling. Houngbedji (ex-voorzitter van het parlement), Bruno Amoussou (PSD), de huidige voorzitter van het parlement, Antoine Kolawolé Idji, Thomas Boni Yayi, de voormalig president van West Afrikaanse ontwikkelingsbank en Lehady Soglo, zoon van voormalig president Soglo waren de belangrijkste presidentiele kandidaten.

Hoewel etnische en regionale afkomst in de politiek een belangrijke rol spelen, is de Beninees vredelievend en tolerant. Diverse volkeren zijn in Benin verenigd, die allen hun eigen taal en gewoontes hebben. Ook op religieus gebied bestaat grote tolerantie. Animisten, christenen en moslims leven naast en met elkaar, zonder dat van noemenswaardige fricties sprake is. Vrijheid van meningsuiting is één der grote verworvenheden van dit land. Politici worden op de korrel genomen, corruptieschandalen worden breed uitgemeten in de pers. Zelfs het staatshoofd kan bespot en bekritiseerd worden in de pers. Er zijn geen politieke gevangenen. Wel wordt de onafhankelijkheid van de media beperkt door het feit dat financiers een beslissende stem hebben in redactionele zaken.

Er bestaat brede politieke overeenstemming over voortzetting van de structurele hervormingen die in de jaren ’90, onder invloed van IMF en Wereldbank, zijn ingezet. Het gaat hierbij om een verdere liberalisering van de economie, privatisering van staatsbedrijven en de voortgang van de budgettaire hervorming. De Wereld Bank heeft hiertoe fondsen beschikbaar gesteld. De hervorming van het overheidsapparaat stokt momenteel, met name door het verzet vanuit de vakbonden. Benin wordt door de Internationale Financiele Instellingen gezien als een der beste leerlingen op macro-economisch gebied. De Wereldbank levert tot 2006 een belangrijke financiële bijdrage aan de uitvoering van het plan voor armoedebestrijding (PRSP). Sinds maart 2003 komt het land bovendien in aanmerking voor aanzienlijke schuldverlichting.

Het eerste akkoord in het kader van de Poverty Reduction Growth Facility (PRGF) in Benin, goedgekeurd op 17 juli 2000 voor een bedrag van 27 mln SDR (37.4 mln dollar) werd verlengd tot en met 31 maart 2004. Een tweede PRGF (looptijd 2005–2008) werd goedgekeurd op 5 augustus 2005 voor een totaal bedrag van 6,19 SDR. / ± EUR 7,4 mln. De door PRGF ondersteunde programma’s berusten op de nationale strategie van armoedebestrijding , i.c. het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). Het doel is er voor te zorgen dat de door PRGF ondersteunde programma’s ingepast worden in het geheel van macro-economisch, structureel en sociaal beleid dat groei stimuleert en derhalve armoedebestrijding inzet. De Wereldbank heeft in 2004 in het kader van het eerste krediet voor de armoedebestrijdings-strategie (PRSC-1) een ondersteuning gegeven ter waarde van 17,8 miljoen euro. Voor 2005 is ondersteuning ter waarde van US$ 30 mln. (= EUR 26,68 mln.?) goedgekeurd. De beoogde ondersteuning voor 2006 wordt geschat op 31,25 euro.

Dat decentralisatie gepaard gaat met een bijbehorende ingrijpende herverdeling van macht maakt dat degenen die de touwtjes in handen hebben, niet allen even warm lopen voor dit proces, dat evenwel 12 jaar na de beleidsbeslissing dit door te voeren, in ieder geval bij de Beninese bevolking en hun lokale gekozen vertegenwoordigers, verwachtingen heeft gewekt en onomkeerbaar lijkt te zijn.

Corruptie vormt een groot probleem en is doorgedrongen in alle geledingen van de maatschappij. De strijd tegen corruptie neemt - verbaal - een belangrijke plaats in, effectieve maatregelen en resultaten bleven tot op heden achter bij de retoriek. De nieuwe president heeft aangegeven dit dossier als onmiddellijk prioritair te zien voor het land, daar economische ontwikkeling en als gevolg daarvan armoedebestrijding hiervan mede afhangen Het is nog te vroeg om te zeggen of het nieuwe ‘Observatoire de lutte contre la corruption’ een werkelijke verbetering teweeg kan brengen. Een belangrijke bestuurlijke vernieuwing welke voorts door de nieuwe president werd ingevoerd en welke mogelijk positief zal uitwerken ip dit thema is het feit dat de voorheen zelfstandige ministerspost voor Openbare Werken en Transport nu een Minister zonder portefeuille onder de president is geworden. Dit zal mogelijk voor wat betreft de praktijk van openbare aanbestedingen, welke door corruptie wordt geteisterd, de nodige sanering mogelijk maken

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

advertentie

Benin ExportPhoto: Celinaqi CC 4.0 International no changes made

De devaluatie van de Franc CFA in januari 1994 heeft de Beninese concurrentiepositie ten opzichte van regionale en internationale markten verbeterd. De TEC, het gemeenschappelijk buitentarief, heeft evenwel een sterk remmend effect gehad op Beninese uitvoer (voornamelijk reexport) naar de buurlanden. De verwachte impuls die van de TEC uit zou moeten gaan op de intra-communautaire handel is tot dusverre uitgebleven.

Handel en diensten is de belangrijkste economische sector. Volgens officiële cijfers is de tertiaire sector goed voor 51,3% van het BBP (2017). Dit geeft evenwel een vertekend beeld, daar de Beninese economie voor het overgrote deel informeel is. Daarnaast vormt de landbouw (25,6% van het BBP (2017) en vooral de katoenproductie (31% van de export), een belangrijke pijler van de economie. Benin genereert vooralsnog onvoldoende eigen financiële middelen en leunt zwaar op buitenlands donorkapitaal.

In Europa is de EU de belangrijkste handelspartner (97% van de importen), in Afrika is vooral de eigen regio van belang.

Vanuit een macro-economisch perspectief gezien is het land redelijk gezond maar de economie gaat momenteel door een dal, m.n. door problemen in de katoensector. De economische groei bedraagt 5,6% (2017). Het financiële beheer is strak en het huishoudboekje van de staat is op orde. Het niveau van publieke investeringen is evenwel onvoldoende om een economische groei te genereren, die voldoende krachtig is om de armoedespiraal te doorbreken. Ingrijpende economische hervormingen blijven nodig, transparantie dient te worden verhoogd, corruptie verminderd, en handels- en investeringsbelemmeringen uit de weg geholpen. Een budgethervorming heeft al aanzienlijke verbeteringen teweeggebracht en moet de komende jaren verder uitgewerkt worden. Ook moeten de efficiëntiemaatregelen die binnen de ministeries zullen worden doorgevoerd in dit verband worden genoemd. De inflatie is de afgelopen jaren binnen de perken gebleven ondanks de fors gestegen brandstofprijzen en de hogere importtarieven. Benin blijft daarmee binnen de kaders van de West-Afrikaanse Monetaire Unie.

Benin KatoenveldenPhoto: Ken Lund CC 2.0 Generic no changes made

Voor de economische ontwikkeling van Benin is het van het grootste belang dat de liberalisatie en privatiseringsprocessen (met name de katoensector, textiel, telecommunicatie, energie- en water, havenbedrijf, hotels), sedert 1990 in gang gezet in het kader van het structurele aanpassingsproces nu eindelijk worden afgerond. De katoensector verkeert sinds 2004 in een problematische fase door interne desorganisatie, lage prijzen op de wereldmarkt en een lage koers van de dollar. De uitvoering van het privatiseringsprogramma heeft vertraging opgelopen.

BENIN LINKS

Advertenties
• Goedkoop vliegen? Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Groepsrondreis Ghana, Togo en Benin
• Hotels Benin
• Boeken, ook tweedehands, over BENIN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Benin (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems