Landenweb.nl

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
Samenleving

To read about DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO in English - click here

Hotels Democratische Republiek Congo

Samenleving

Staatsinrichting

Op 18 februari 2006 bekrachtigde president Kabila de nieuwe grondwet. Deze wordt eerst volledig van kracht na beëindiging van de Transitie en afronding van de verkiezingen. De in de grondwet voorziene decentralisatie, waaronder vervanging van de huidige 11 door 26 provincies, zal over een periode van drie jaar worden uitgevoerd.

Conform de kieswet worden president en parlement (Tweede Kamer, 500 leden) rechtstreeks gekozen, en de uit 108 leden bestaande Senaat deels via getrapte verkiezingen door de provinciale staten. De elf provinciale gouverneurs worden eveneens via getrapte verkiezingen gekozen door de provinciale staten. De president is tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten. De minister-president wordt door de president benoemd uit de parlementaire meerderheid; de ministers worden op voordracht van de premier door de president benoemd.

advertentie

Politiek

Zittend president Kabila werd in de tweede ronde van de verkiezingen herkozen; de coalitie die zijn verkiezing steunde won de absolute meerderheid in het parlement. Conform tijdens de verkiezingscampagne gedane belofte benoemde Kabila veteraan Antoine Gizenga tot premier. Het huidige kabinet bestaat uit 60 personen: zes ministers van staat, 34 ministers en 20 vice-ministers, waarbij gestreefd is naar regionale en etnische inclusiviteit en uitsluiten van personen met een minder dan vlekkeloze reputatie. Op 2 februari 2007 presenteerde premier Gizenga zijn kabinet en het regeringsprogramma aan het parlement. Met de goedkeuring van het regeringsprogramma is het kabinet formeel geïnstalleerd. De vijf pijlers van het regeringsprogramma komen overeen met de pijlers in de beëdigingstoespraak van president Kabila op 6 december 2006 en bestaan uit: de versterking van de vrede en de natie; de opbouw van de Staat en het herstel van zijn gezag; het weer op gang brengen van de economie; de bestrijding van armoede en maatschappelijke ongelijkheid; en ereherstel voor de familie en waarden en normen. In zijn toespraak in het parlement legde Gizenga de nadruk op het feit dat niemand boven de wet staat, en dat de grote schoonmaak van boven af begint. Hervorming van het leger en de rechtsstaat moeten bijdragen aan een duurzame vrede en de opbouw van een onkreukbaar en onafhankelijk justitieel apparaat.

Voor de actuele politieke situatie zie het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De politieke en economische hervormingen van juni 2003 hebben de economie gestabiliseerd en een klimaat geschapen waarin herstel kan plaatsvinden. Zowel over 2002 als 2003 is er een groei (5 - 7%) van de economie geweest, waarmee 13 jaren van inkrimping zijn beëindigd. Ondanks problemen gerelateerd aan uitstel van de verkiezingen blijven de economische vooruitzichten positief. Alle sectoren van de economie vertonen groei. Buiten de conflictregio’s neemt de grensoverschrijdende handel toe. Niettemin steeg de inflatie scherp in 2005 en wederom in 2006 als gevolg van begrotingstekorten en monetaire financiering. Ook de rente steeg sterk.

Het HIPC-beslispunt werd in juli 2003 bereikt. In totaal zal DRC kunnen profiteren van US $ 10 mld. aan schuldendienstreductie (nominale waarde van totale kwijtgescholden aflossing en rente). Hiervan is US $ 1 mld. van de Wereldbank. Het grootste aandeel in de schuldendienstreductie wordt echter geleverd door bilaterale crediteuren in het kader van de Club van Parijs. Nederland heeft reeds € 300 mln. kwijtgescholden aan DRC, onder Napels-voorwaarden, en zal bij het HIPC-eindpunt nog meer kwijtschelden, conform de normen van het HIPC-initiatief. Hoewel de DRC thans interim-schuldkwijtschelding krijgt zal het grootste deel van de HIPC-schuldkwijtschelding pas beschikbaar komen bij het ‘HIPC-eindpunt’,dat niet eerder dan eind 2007 zal worden bereikt. Behalve IMF- en HIPC-steun geniet de DRC ook van aanzienlijke Wereldbanksteun (meer dan US $ 1 mld. voor drie jaar) en in toenemende mate, steun van bilaterale donoren, vooral de Europese Commissie. N.a.v. de vijfde Review van het IMF-programma onder de ‘Poverty Reduction and Growth Facility’ verstrekte het IMF eind augustus 2005 een additionele lening ad USD 41 mln. Hierbij riep IMF de DRC-regering op meer te doen aan de bestrijding van corruptie. De Wereldbank deed een schenking van USD 150 mln t.b.v. de gezondheidssector, met name malaria-bestrijding. In de jaren van 2007 tot en met 2013 groeit de economie behoorlijk met percentages van rond de 7%. In 2017 is de groei afgezwakt tot 3,4 %. Mede door de sterke bevolkingsgroei blijft de DRC een zeer arm land met een gemiddeld BBP per hoofd van de bevolking van 800 $ per jaar (2017).

advertentie

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO LINKS

Advertenties
• Hotels Democratische Republiek Congo
• Congo Kinshasa tickets vergelijken? VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO bij Bol.com

Nuttige links

Congo-Kinshasa informatie - Reizendoejezo (N)
Democratische Republiek Congo Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems