Landenweb.nl

ALGERIJE
Godsdienst

To read about ALGERIA in English - click here

Godsdienst

advertentie

Ketchaoua-moskee in Algiers, AlgerijePhoto: Trippiit CC 2.0 Generic no changes made

De islam is de officiële staatsgodsdienst die door nagenoeg de gehele bevolking (99%) beleden wordt. Minder dan 1% van de bevolking zijn christenen, veel van de pinksterbeweging, en joden. Op het hoogtepunt van de Franse bezetting waren er naar schatting één miljoen katholieken in Algerije. In de jaren negentig van de vorige eeuw kregen christenen het erg moeilijk in Algerije, met als dieptepunt het jaar 1996, toen zes nonnen, zeven Trappisten-broeders en de bisschop van Oran vermoord werden door islamisten. Men schat dat er nu nog zo'n 10.000 katholieken, 20.000 protestanten en nog wat groepen andere christenen in Algerije wonen. De meeste christenen zouden in de provincie Tizi Ouzou in het uiterste noorden van Algerije wonen. In 2011 werd de Protestantse Kerk van Algerije door de autoriteiten erkend, maar de kerk ondervindt nog steeds grote tegenwerking van diezelfde overheid. Zo krijgen predikanten en theologische docenten uit het buitenland geen visa. In 2006 werd er zelfs een wet aangenomen die het buitenlanders verbood om met moslims over andere geloofsovertuigingen te praten dan de islam.

De grote meerderheid van de moslims hangt het soennisme van de Maliki-rechtsschool aan. Maliki is een van de vier jurisprudentie-scholen, de 'Soenni madhabs'.

advertentie

De Maliki- en Ibadi-rechtsschool komen voor in AlgerijePhoto: Ghibar CC 3.0 Unported no changes made

De twee grote stromingen in de islam zijn het sjiisme en het soennisme. Deze tweedeling ontstond vrijwel meteen na de dood van de profeet Mohammed in 632 n.Chr. en gaat over de opvolging van Mohammed. Soennieten vinden dat Mohammed geen opvolger benoemd had en maakten daarom zelf een keuze uit de twee schoonvaders van Mohammed, en de keuze viel op Aboe Bakr, de vader van Mohammeds favoriete vrouw Aisjah. Sjieten vinden dat Mohammed wel degelijk een opvolger had aangewezen, namelijk de man van Mohammed dochter Fatima, en dus zijn schoonzoon, Ali ibn Abi Talib. Ali werd vermoord en zijn volgelingen eisten dat zijn nakomelingen hem zouden opvolgen. Volgens de soennieten kan iedereen leider van de moslimwereld worden indien hij toeziet op de juiste uitoefening en uitleg van de regels van de islam. Sjiieten leven vooral in Iran, Zuid-Irak, Koeweit en als minderheid in landen als India, Pakistan, Libanon en een aantal Golfstaten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Soennieten, sowieso ca. 85% van alle moslims, leven vooral in landen als Algerije, Saoedi-Arabië, Pakistan, Afghanistan, Indonesië en veel landen in het Midden-Oosten.

Het traditionele hart in het noorden van de Centrale Sahara is de in de M'Zabvallei gelegen Berberse woestijnstad Ghardaïa. De stad werd in de 11e eeuw door kharidjitische moslims gesticht en ligt nu midden in een gebied waar het ibadisme, een stroming binnen de islam, sterk vertegenwoordigd is bij de Mozabieten, een Berbervolk. Het ibadisme is in de 7e-9e eeuw ontstaan uit het kharidjitisme, hoewel de ibadisten zich in geen geval als kharidjieten beschouwen. Volgens de ibadieten mag het geloof niet (mis)bruikt worden om oorlog te voeren en dient het zich aan te passen aan de dan geldende culturele, historische en wetenschappelijke omstandigheden, en gaat eenvoud voor alles. De ibadieten geloven ook dat de Koran tijdens de schepping door God geschapen is en niet altijd al bij God is geweest en daardoor het ongeschapen woord van God is.

Moskee in M'Zab, AlgerijePhoto: PhR61 CC 2.0 Generic no changes made

De islam is gebaseerd op vijf 'zuilen', die structuur zouden moeten geven aan het dagelijkse leven van moslims. De eerste zuil (shahadah) is de islamitische getuigenis 'er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet'. De tweede zuil (salat) is de plicht om vijfmaal per dag te bidden in de richting van Mekka. De derde zuil (zakat) is het geven van aalmoezen, in de Verenigde Arabische Emiraten wordt 10% van het vermogen als belasting geheven. De vierde zuil (saum) is de vastenmaand ramadan, waarbij tussen zonsopkomst en zonsondergang niet gegeten en gedronken mag worden. De vijfde zuil (hadj) is de bedevaart naar Mekka, die minstens éénmaal in het leven van een moslim volbracht moet worden.

Vijf pilaren van de islamPhoto: Xxedvxx CC 3.0 Unported no changes made

Algerije heeft nog maar een zeer kleine joodse gemeenschap, die het niet gemakkelijk heeft in het bijna honderd procent islamitische land. Zo zijn er op dit moment bijvoorbeeld geen gebedshuizen, synagoges, in Algerije. Die werden volgens de huidige Minister van Religieuze Zaken in de jaren negentig van de twintigste eeuw vanwege veiligheidsredenen gesloten. Maar in hetzelfde interview in juli 2014 meldde hij dat de joodse gemeenschap volledig geaccepteerd is in de Algerijnse samenleving en dat er over gedacht werd om een aantal synagoges te heropenen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is echter nog maar zeer de vraag.

De recente geschiedenis van de joden in Algerije werd bepaald door twee dramatische gebeurtenissen begin jaren zestig van de vorige eeuw tijdens de bevrijdingsoorlog die de joden rechtstreeks in het Franse kamp deed belanden. In december 1961 werd de Grote Synagoge in Algiers in brand gestoken en geplunderd, en in juni 1961 werd de beroemde joodse musicus en een symbool van de Arabisch-joodse cultuur, Sheikh Raymond Leyris, vermoord.

Op dat moment werd het voor de ca. 130.000 joden duidelijk dat er eigenlijk maar twee keuzes waren: de koffer of de doodskist. Men koos natuurlijk massaal voor de eerste optie en ten tijde van de onafhankelijkheid van Algerije op 3 juli 1962 waren de meeste joden vertrokken naar Frankrijk en slechts enkele duizenden joden bleven achter in Algerije. Tijdens en na de burgeroorlog werd het voor joden steeds onveiliger in Algerije en vertrokken ze bijna allemaal naar met name Israël. De islamisten verkondigden letterlijk dat er jacht op de joden zou worden gemaakt.

Abdallah ibn Salam moskee, voorheen de synagoge van OranPhoto: DZ-WahranUser CC 3.0 Unported no changes made

In 2011 gaf de Algerijnse president Boutaflika het startsein voor de grootste moskee van Afrika. De grote moskee Djamaa El-Djazair zal meer dan 1 miljard euro kosten en op een gebied van meer dan 20 ha grond gebouwd zal worden. De minaret van de moskee wordt ca. 300 meter hoog en is dan hoger dan de Hassan II-moskee in het Marokkaanse Casablanca. Men verwacht dat de reusachtige moskee eind 2015 gereed zal zijn.

Sint Augustinus

Theoloog, filosoof en kerkvader Aurelius Augustinus, van Berberse afkomst, die ook wel bekend staat onder de namen Augustinus van Hippo of Sint Augustinus, werd in 354 geboren in Thagaste, wat nu Souk-Ahras in het uiterste noordoosten van Algerije is. Als Bisschop van Hippo Regius, het huidige Annaba, overleed hij in 430. Augustinus is een van de belangrijkste figuren van het westerse christendom en een katholieke en anglicaanse heilige. Voor de protestanten is hij een van de theologische vaders van de Reformatie. Op 17-jarige leeftijd werd hij door zijn ouders, zijn moeder was de devote Heilige Monica van Hippo, naar Carthago gestuurd om filosofie en rhetorica te gaan studeren.

Sint Augustinus samen met zijn moeder, de heilige Monica van Hippo (ca. 333-387)Photo: Johann Dréo CC 2.0 Generic no changes made

Op dat moment was hij nog geen christen, dat gebeurde pas nadat hij in 383 naar Rome vertrok om verder te studeren. In 384 werd hij tot retor (redenaar) aan het hof van Milaan benoemd, in 386 bekeerde hij zich tot het christendom en in 387 werd hij gedoopt door Ambrosius, de bisschop van Milaan. In 391 werd tegen zijn wil in tot priester gewijd en in 395 hulpbisschop van Hippo Regius. Van 396 tot zijn dood in 430 was hij bisschop van Hippo Regius.

Zijn geschriften en ideeën hadden grote invloed op de westerse filosofie en theologie. Hij zei ook dat de bijbel niet letterlijk geïnterpreteerd mocht worden als er wetenschappelijk bewijs van het tegendeel voorhanden was. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en in 2008 werden er in de universiteitsbibliotheek van Erfurt nog zes preken van hem gevonden in een handschrift uit de 12e eeuw. Hij bezat voor die tijd een zeer genuanceerd beeld van de joden en bespempelde hen als wegbereiders van het chistendom. Theologen als Thomas van Aquino en Johannes Calvijn zijn sterk beïnvloed door de werken van Augustinus en filosofen als Immanuael Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche werkten zijn denkbeelden over de menselijke wil verder uit. De rooms-katholieke kerk viert zijn feestdag op 28 augustus, de oosters-orthodoxe kerk doet dat op 15 juni.

Augustinus van Hippo (354-430)Photo: Publiek domein

ALGERIJE LINKS

Advertenties
• Hotels Algerije
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over ALGERIJE bij Bol.com

Nuttige links

Algerije Reisstart (N+E)
Algerije Startnederland (E+N)
Reisinformatie Algerije (N)
Startpagina Algerije (N)