Landenweb.nl

NICARAGUA
Samenleving

Samenleving

Staatsinrichting

De huidige grondwet van Nicaragua dateert uit 1987. In de grondwet wordt de 'scheiding der machten' geregeld tussen de uitvoerende macht, de wetgevende macht (de Nationale Assemblee) en de juridische macht. Er zijn 131 gemeentelijke raden en voorts twee autonome regionale raden voor de Atlantische kustregio's. In 1995 wordt een aantal hervormingen doorgevoerd. Het leger komt onder burgerlijk bestuur. De macht van de President (met name de mogelijkheid van herverkiezing) wordt beperkt.

De Nationale Assemblee wordt door middel van evenredige vertegenwoordiging gekozen voor een periode van 5 jaar en bestaat uit 92 leden (70 provinciaal en 20 nationaal plus de bij de verkiezingen verslagen kandidaten voor het presidentschap en vice-presidentschap).

Het Opperste Gerechtshof is onafhankelijk van de uitvoerende macht en bestaat uit 12 leden die door de Nationale Assemblee worden gekozen voor een periode van zeven jaar. Het land kent een onafhankelijke Nationale Rekenkamer. De onafhankelijkheid van instellingen zoals de rechterlijke macht, de Rekenkamer en de Kiesraad laat in de praktijk veel te wensen over.

advertentie

Politiek

President Bolaños heeft aanvankelijk een anti-corruptie-programma gelanceerd, dat na 2003 nogal is verwaterd, mede dankzij het feit dat het juridisch systeem onder het “pacto” is gecontamineerd. Mede dankzij een omvangrijke donorsteun en de constitutionele opstelling van leger en politie (die de gekozen president steunen zonder politieke inkleuring binnen de gelederen) is het land regeerbaar gebleven..

De regering Bolaños heeft wel een zware tol moeten betalen voor de veroordeling van Alemán. Op het politieke vlak is het niet eenvoudiger geworden doordat de Liberale Partij (PLC) officieel heeft verklaard zich niet langer als regeringspartij te beschouwen. De partij is intern verdeeld tussen aanhangers van de huidige president en aanhangers van Alemán (Arnoldistas). Deze laatsten hebben 42 zetels in het 92 zetels tellende parlement; de aanhangers van Bolaños (Blanco y Azul) 9 en de Sandinisten (FLNS) 38. Toch heeft Bolaños in 2003 zijn ingezette hervormingskoers kunnen handhaven en versterken dankzij ad hoc allianties. Verdere macro-economische stabilisering en het bereiken van HPIC completion point kunnen op zijn conto worden geschreven, evenals de ratificatie van het vrijhandelsakkoord met de VS (CAFTA).

De Consultatieve Groep eind 2003 heeft het tot dusver gevoerde beleid in het algemeen en het anti-corruptie beleid in het bijzonder gesteund. Het Nationaal Ontwikkelingsplan (PND) is aanvaard als basis voor de verdere dialoog tussen regering, civil society en donoren over het lange-termijn beleid.

In 2004 lijkt het tij zich tegen Bolaños te keren. Het parlement blokkeert belangrijke beleidsvernieuwingen en keurt begin 2005 grondwetswijzingen goed die de uitvoerende macht beperken en het parlement bevoegdheden geven inzake benoemingen in onafhankelijke staatsinstellingen. Hogere overheidsuitgaven gemandateerd door het parlement hebben de verlenging van het Poverty Reduction and Growth Facility akkoord met het IMF op losse schroeven gezet. Deze ontwikkelingen brengen de gecombineerde begrotingsteun van een negental bilaterale donoren ter waarde van een kwart van de totale hulpstroom in gevaar.

In okbtober 2005 stabiliseert de politieke situatie als Bolaños en het parlement een compromis sluiten. Er wordt overeengekomen de hervormingen uit te stellen tot na de algemene verkiezingen van 2006.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De Nicaraguaanse economie groeide in 2017 met 4,9%. Deze toename was onder meer te danken aan het herstel in de landbouwsector, met name voor wat betreft koffie en suiker. Landbouw is belangrijk voor Nicaragua met een aandeel van 15,5% in het BNP en ongeveer 31% in de totale werkgelegenheid (2017). Een stijging van de investeringen - vooral in de exportzones (maquilas) - en een groei in de bouw dragen eveneens bij aan de gunstige verwachtingen. De inflatie is in 2017 3,9%

Het vrijhandelsakkoord met de VS en de Middenamerikaanse douane-unie (CAFTA) dat in oktober 2005 geratificeerd werd, heeft als doel buitenlandse investeringen aan te trekken, werkgelegenheid te creëren en economische stabiliteit te versterken.

Nicaragua exporteert met name koffie en vlees. Opkomende sectoren zijn echter de textielindustrie (maquilas), mijnbouw, visserij en handel en in mindere mate (eco-)toerisme. De totale waarde van de export bedroeg $ 3,8 miljard in 2017. De voornaamste exportpartners zijn de Verenigde Staten, Canada, Venezuela en Costa Rica. Geïmporteerd wordt vooral consumptiegoederen, machines en gereedschap en olieproducten. De totale waarde van de import bedroeg $ 6,6 miljard in 2017. De voornaamste importpartners zijn de Verenigde Staten, Mexico en China.

advertentie
Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

NICARAGUA LINKS

Advertenties
• Nicaragua verre reizen van ANWB
• Nicaragua Vliegtickets.nl
• Vakantie Nicaragua
• Djoser Rondreis Nicaragua
• Nicaragua Vliegtickets Tix.nl
• Rondreizen Nicaragua
• Hotels Nicaragua
• Rondreis Nicaragua
• Autoverhuur Sunny Cars Nicaragua

Nuttige links

Nicaragua Startnederland (N)
Reisinformatie Nicaragua (N)
Reizendoejezo - Nicaragua (N)
Rondreis Nicaragua (N)
Telefoongids Nicaragua (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems