Landenweb.nl

MALAWI
Samenleving

To read about MALAWI in English - click here

Hotels Malawi

Samenleving

Staatsinrichting

De introductie van de meerpartijen-democratie in 1994 resulteerde in een nieuwe grondwet waarin niet alleen de staatsvorm is geregeld maar ook de betrokkenheid van de bevolking bij de vorming van een regering en de vrijheid van drukpers. Zij legt tevens de scheiding der machten (onafhankelijke rechtspraak) en de bescherming van de mensenrechten voor alle burgers vast.

De wetgevende macht wordt gekenmerkt door de Nationale Vergadering met 193 leden. Parlementariërs worden direct via een districtenstelsel voor een periode van vijf jaar gekozen. In praktijk is de positie van het parlement zwak ten opzichte van de president en een centralistische, door de president gedomineerde uitvoerende macht.

advertentie

Politiek

Malawi kent sinds de invoering van het meerpartijenstelsel een groeiend aantal politieke partijen, niet alleen binnen het parlement, maar ook daarbuiten. Veel partijen zijn pas in de aanloop naar de laatste parlementsverkiezingen opgericht en tal van de huidige politieke partijen ontstonden als afsplitsingen van bestaande partijen. Er is sprake van een zekere concentratie van partijaanhang per district/regio. Politieke activiteit is in Malawi erg persoonsgebonden. Hierdoor ontbreekt het partijen dikwijls aan cohesie en ideologische oriëntatie, hetgeen resulteert in frequente breuken en fragiele gelegenheidscoalities. Binnen deze context kan de positie van de president van oudsher als machtig en invloedrijk omschreven worden.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Malawi kende vanaf het begin van haar onafhankelijkheid in 1964 tot 1994 (einde van de regering van president Banda) een centraal geleide economie. Sedertdien heeft de ombuiging naar een op export gericht, markt georiënteerd economisch stelsel evenwel maar beperkt succes gehad door een aantal, veelal externe en weinig beïnvloedbare, factoren. Genoemd kunnen worden: de geografische"land locked" ligging en een ontoereikende economische diversificatie door de concentratie op landbouw, in het bijzonder de tabaksteelt. Daar de laatste meer dan 50% van de export voor haar rekening neemt, oefenen fluctuaties in de wereldmarktprijzen een aanzienlijke invloed uit op de economie. Meer in zijn algemeenheid geldt dat deze ook sterk afhankelijk is van substantiële economische hulp van IMF, Wereld Bank en individuele donoren. Overmakingen door in Zuid-Afrika en andere landen in de regio werkzame werknemers spelen tegenwoordig nog slechts een beperkte rol. Andere negatieve factoren zijn de geringe omvang van de binnenlandse markt, een matige infrastructuur, een zwakke munteenheid en bij de verwachtingen achterblijvende binnen- en buitenlandse investeringen.

De regering zelf kreeg in het verleden met regelmaat verwijten over gebrek aan visie en beleid. Ook werd zij geconfronteerd met beschuldigingen van corruptie en economisch mismanagement. Belangrijkste kritiekpunten waren een verhoudingsgewijs topzwaar overheidsapparaat en onvoldoende transparantie en te hoge overheidsuitgaven in verhouding tot de inkomsten. De nieuwe regering heeft aangegeven deze kritiek ter harte te nemen door een kabinet van beperkter omvang samen te stellen en corruptie aan te pakken. Hervatting van het economisch programma met het IMF was voor de president een prioriteit. Zowel IMF, Wereldbank, EU en bilaterale donoren Verenigd Koninkrijk en Denemarken hadden immers hun budgetsteun opgeschort vanwege het gebrek aan budgetdiscipline en de corruptie van Muluzi's regering. Geschat wordt dat de economische groei in 2017 4% zal zijn. Maar ook de inflatie zal stijgen door stijging in de olieprijzen en maïsprijzen als gevolg van de droogte. De inflatie bereikt in 2017 het niveau van 12,2%.

Het economisch klimaat in Malawi blijft permanent onder druk staan. De te sterke focus op één product (tabak), overstromingen, droogte en het hieruit voortvloeiende wijdverspreide gebrek aan voedselveiligheid mondden in de afgelopen jaren uit in een hongersnood. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Binnenlandspolitieke aspecten - onzekerheid over het economisch beleid van de regering, de weliswaar noodzakelijke geachte maar pas mondjesmaat gerealiseerde liberalisering en privatisering van staatsbedrijven ongunstige belastingmaatregelen, - en de situatie in Zimbabwe als regionale politieke factor maken buitenlandse ondernemingen beducht om in Malawi te investeren.

advertentie

MALAWI LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Rondreis Malawi Zambia en Tanzania
• Hotels Malawi
• Boeken, ook tweedehands, over MALAWI bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Malawi(N)
Malawi informatie - Reizendoejezo (N)
Malawi Startnederland (N+E)
Reisinformatie Malawi (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems