Landenweb.nl

COSTA VERDE
 

Basisgegevens
  OfficiĆ«le
  landstaal
  Portugees
  Hoofdstad  Porto
  Oppervlakte  Afhankelijk van definitie gebied
  Inwoners  ca. 1.600.000
  (groot Porto)
  Munteenheid  euro
  (EUR)
  Tijdsverschil  +1
  Web  .pt
  Code.  PRT
  Tel.  +351

To read about COSTA VERDE in English - click here

Populaire bestemmingen PORTUGAL

AlgarveAzorenCosta de lisboa
Costa verdeMadeira

Geografie en Landschap

Geografie

advertentie

Monding van de Rio MinhoPhoto: José Mouteira CC 3.0 Spainno changes made

De Costa Verde is de noordwestelijke kuststrook van Portugal die loopt van Porto tot aan de Spaanse grens. Daar liggen, aan de monding van de rivier Rio Minho en omgeven door het dennenbos Mata Nacional do Camarido, de stranden Praia de Caminha (ook wel Praia do Camanido) en Praia da Foz do Minho, op de meest noordwestelijke punt van Portugal.

Landschap

advertentie

Gezicht op Porto, meest zuidelijke stad van de Costa VerdePhoto: Rititaneves CC 3.0 Unported no changes made

Het gebied is vooral bekend om zijn uitgestrekte zandstranden. Het is er over het algemeen heuvelachtig met veel wijnbouw. De Costa Verde wordt doorsneden door enkele grote rivieren. Dat zijn de Rio Cavado, Rio Lima en Rio Minho, die ook de grens met Spanje vormt.

In het Oosten van de provincie Minho, tegen de grens met Trás-os-Montes, ligt de Serra da Cabreira ("de bergen van de geitenhoedster"), een oud, granieten middelgebergte met diepe dalen waarin heldere riviertjes stromen en met afgeronde toppen. Het hoogste punt is 1262 meter.

Klimaat en Weer

advertentie

Zonsondergang boven PortoPhoto: Bert Rostad CC 2.0 Generic no changes made

Het klimaat van de Costa Verde is mild en vochtig door de ligging aan de Atlantische Oceaan. De overheersende windrichting is noordwestelijk. Hierdoor zijn de winters aan de Costa Verde zacht met van tijd tot rijd aardig wat regen en de zomers zijn relatief koel maar droger. De temperaturen liggen in januari rond de 10 graden Celsius en in juli rond de 23 graden Celsius.

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Kurkeik, Costa verdePhoto: Union of the Mediterranean Forest CC4.0 International no changesmade

De meest voorkomende boom aan de Costa Verde is de eik. Verder zijn er iepen, lindes, populieren, esdoorns en tamme kastanjebomen. Op de duinen staan zeedennen, parasoldennen en eucalyptussen.

Dieren

advertentie

Sardines, PortugaklPhoto: Notafly CC 4.0 International no changes made

De dierenwereld van Costa Verde sluit aan bij die van Spanje, maar heeft ook een aantal Afrikaanse elementen zo zijn er o.a. de kameleon, genetkat en mangoeste. Er zijn zoogdieren zoals het wilde zwijn en de wilde kat. Ontbossing, erosie en onvoldoende geregelde jacht hebben talloze grote dieren gedecimeerd (wolf, lynx, damhert, edelhert, ree) of doen uitsterven (bruine beer, monniksrob). Natuur- en milieubescherming staan nog in de kinderschoenen. De visrijke zeeën rond Portugal zijn al eeuwenlang met succes geëxploiteerd (sardine, ansjovis, kabeljauw). Costa Verde is een belangrijk tussenstation voor de vogeltrek. Steltlopers, kluten, wulpen en grutto's zijn de belangrijkste trekvogels. Verder zijn er arenden, uilen, buizerds en zeekoeten.

Geschiedenis

De geschiedenis van Costa Verde valt grotendeels samen met die van het hieronder beschreven Portugal.

Oudheid

Dolmen van Cerqueira, PortugalPhoto: João Carvalho CC 3.0 Unported no changes made

De oudste sporen van mens en beschaving zijn uit 8000 voor Christus. Kelten en Lusitaniers zijn de eerste belangrijke bewoners geweest voor Portugal. De Romeinen kwamen aan het begin van de tweede eeuw voor Christus in Portugal en bleven er meer dan 600 jaar. Aanvankelijk ontmoetten ze veel tegenstand, vooral van de zijde van de weerbare Lusitani. In 27 voor Christus verdeelde Augustus het Iberisch Schiereiland in drie provincies. Tarraconensis (oosten en noorden), Baetica (zuiden) en Lusitania (westen).De laatstgenoemde provincie viel niet helemaal samen met het grondgebied van het huidige Portugal. Sporen van de Romeinen zijn er nog in de vorm van wegen en bruggen en plaatsen als Evora en Conimbriga. Ook de Portugese taal stamt af van het Latijn.

De Moren

Moors kasteel van Sintra, PoryugalPhoto: Adam Jones CC 2.0 Generic no changes made

Na een korte overheersing van de Germanen kwam de volgende inval van betekenis, die van de Moren. Gebruik makend van de verdeeldheid van de Germaanse overheersers stak de Moorse veldheer Tarik in 711 naar Spanje over en even later ook het huidige Portugal. Binnen tien jaar waren de Moren meesters van het schiereiland, op enige onherbergzame streken van het bergachtige Asturië na. De heerschappij van de Moren heeft eeuwenlang geduurd en is in Portugal van grote betekenis geweest. Vooral in zuid- en midden-Portugal was de Moorse invloed groot. Algarve is een Moors woord wat het westen betekent. De Moren brachten de Islamitische cultuur met zich mee. Voedsel en bouwkunst vertonen nog steeds Moorse trekken.

Het Bourgondische Huis

Alfonso I van PortugalPhoto: Basillio CC 3.0 Unported no changes made

Na veel strijd werd en met behulp van de kruisvaarders viel Lissabon in 1147 in handen van Alfonso I Henriques (1139-1185).Hij nam de koningstitel aan, die na veel strubbelingen door Castilië en Rome erkend werd. Zijn opvolgers, beurtelings Sancho en Alfons geheten, breidden het gebied uit en wisten zich als soevereine vorsten te handhaven. Alfons III veroverde in 1249 de laatste bolwerken van de Moren in de Algarve. Hiermee kreeg Portugal zijn huidige landsgrenzen. Het huis sterft uiteindelijk uit door een gebrek aan mannelijke troonopvolgers.

Het Huis van Avis

Hendrik de Zeevarder, PortugalPhoto: Lacobrigo CC 3.0 Unported no changes made

Tijdens de verwikkelingen na het uitsterven van het huis van Bourgondie lieten een aantal buren hun begerig oog vallen op Portugal. Maar zowel de burgerij als de adel lieten dit niet gebeuren. Veldheer Nuno Alvares Pereira zorgde er voor dat in 1385 een bastaard op de troon kwam Joao I. Met de nieuwe koning ontstond het huis van Avis.

Zijn zoon Hendrik de Zeevaarder (1394-1460) heeft de grondslag gelegd voor het Portugese imperium. Bij zijn dood waren Madeira en de Azoren al ontdekt en waren de Portugezen in Afrika al tot Siërra Leone doorgedrongen. Portugal was de voornaamste maritieme mogendheid van Europa geworden. De belangrijkste ontdekkingsreizigers waren Vasco da Gama (hij ontdekte de zeeweg naar India, waar hij in 1498 voet aan wal zette) en Pedro Alvares Cabral (hij ontdekte Brazilië in 1500. Dit vond plaats onder het bewind van Manuel I (1495-1521) Hierna raakte Portugal langzaam in verval. Na een mislukte veldtocht tegen de Moren in Marokko in 1578 namen de Spanjaarden in 1580 de macht over.

Spaanse overheersing

Filips II van SpanjePhoto: Publiek domein

Filips II was vrij loyaal in de erkenning van de Portugese autonomie, maar de vijanden van Spanje, vooral de Republiek, gingen ertoe over Portugal eveneens als vijand te beschouwen. De Oost-Indische Compagnie veroverde grote delen van het Portugese imperium in het oosten, de West-Indische Compagnie nestelde zich in Noordoost-Brazilië. Ook was het noodlottig voor Portugal dat het betrokken werd in de talrijke oorlogen van Spanje met andere Europese mogendheden. Economisch en sociaal raakte het land steeds meer uitgeput, vooral onder Filips III en IV, die Portugal eenvoudig als een provincie van Spanje beschouwden. Maar het Portugese nationalisme kwam steeds meer in verzet tegen de onderdrukking en uitbuiting. Eind 1640 maakte een kleine groep van samenzweerders een eind aan de Spaanse overheersing. Dit werd door het overgrote deel van de bevolking geestdriftig toegejuicht. De hertog van Braganca werd tot koning Joao IV uitgeroepen.

Het Huis van Braganca

Joao V Koning van Porugal van het huis BragamzaPhoto: Publiek domein

In 1662 werden de banden met Engeland aangetrokken door het huwelijk van Catharina Braganca met Karel II. Dit kostte Portugal wel het bezit van Bombay. Van het Portugese imperium in het oosten waren slechts restanten overgebleven, maar de onafhankelijkheid van het land was verzekerd. Toch slaagde Portugal er niet in zich tot een moderne mogendheid op te werken. Het Braziliaanse goud, dat in de 18de eeuw naar Portugal begon te stromen, werd door de prachtlievende barokvorst Joao V (1707-1750) aan pompeuze bouwwerken besteed. Zijn opvolger liet de regering over aan zijn minister Pombal, een typische vertegenwoordiger van het verlicht despotisme. Hij liet Lissabon na de aardbeving in 1755 planmatig herbouwen.

Portugal was in de 19de eeuw een constitutioneel monarchie met een vrij liberale grondwet. Van de uitwerking kwam in de praktijk weinig terecht. De bevolking op het platteland leefde in vrijwel feodale omstandigheden en in grote onwetendheid. Financiële schandalen van regeringsleiders, onwil en onmacht van de leidende kringen om de situatie te verbeteren, en politieke wantoestanden in Afrika brachten de monarchie in diskrediet. Portugal bouwde in de tweede helft van de 19de eeuw een groot koloniaal rijk op in Afrika. Maar in conflicten met machtiger mogendheden trok het land steeds aan het kortste eind. In 1878 werd de Republikeinse Partij opgericht In 1908 werden koning Carlos I (1889-1908) en de troonopvolger gedood na een aanslag van republikeinen. De jonge Emanuel II moest na een militaire rebellie en volksopstand in 1910 de wijk nemen naar Engeland. Dezelfde dag werd de republiek uitgeroepen en Teófilo Braga werd de eerste president.

De Republiek

Monument ter nageachtenis van gesneuvelde Portugese soldaten tijden de eerste wereldoorlig in CoimbraPhoto: Joao Miranda CC 3.0 Unported no changes made

Het nieuwe regime bracht geen politieke stabiliteit. De financiële problemen, het analfabetisme, de economische en sociale vraagstukken bleven bestaan. Van 1910 tot 1926 telde Portugal niet minder dan 44 regeringen, maakte het land twintig staatsgrepen mee en wisselde het twaalf maal van president.

Onder zware Britse druk nam Portugal in 1916 aan de Eerste Wereldoorlog deel. Het leed aanzienlijke verliezen in Frankrijk, nederlagen in Mozambique en kwam financieel nog verder ontredderd uit de oorlog te voorschijn. Regeringscrises, internationale leningen op vernederende voorwaarden, stakingen en onlusten bepaalden het naoorlogse beeld. In 1926 brak een rechtse nationalistische revolutie uit. Generaal Carmona, president van 1926 tot 1951, haalde in 1928 de econoom António de Oliveira de Salazar naar het ministerie van Financiën. Salazar had absolute volmachten bedongen en saneerde de financiën met drastische maatregelen dankzij de generaalsdictatuur. De staatstekorten veranderden in overschotten.

Salazar

Salazar PortugalPhoto: Publiek domein

In 1932 werd Salazar minister-president en een jaar later gaf hij het land met een nieuwe grondwet een corporatieve politiek-sociale grondslag (Estado Novo). Veertig jaar zou Salazar de Portugese politiek beheersen. In feite ging het om een mengeling van katholiek corporatisme en fascisme. De ideeënwereld van liberalisme en socialisme, van democratie met politieke vrijheidsrechten en de arbeidersbeweging werden als subversief onderdrukt. In de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) verleende Portugal velerlei diensten aan Franco. Na Franco's overwinning werd met hen een Iberisch Pact gesloten.

Portugal bleef buiten de Tweede Wereldoorlog Na de oorlog trad Portugal toe tot de Verenigde Naties en de NATO (1949) zonder dat het regime gewijzigd werd. Oppositie werd monddood gemaakt.

In 1951 kregen de koloniën de status van overzeese gebiedsdelen, maar zij bleven buiten het dekolonisatieproces dat zich in Azië en Afrika voltrok. India annexeerde na een militaire actie in 1961 de enclaves Goa, Daman en Diu. In Afrika begonnen bevrijdingsbewegingen een gewapende strijd (Angola 1961, Guinea 1963, Mozambique 1964). Portugal verzeilde in een drievoudige koloniale oorlog, waarin een leger van 100.000 dienstplichtigen betrokken was. Het regime raakte in een internationaal isolement en hoewel honderdduizenden Portugezen in West-Europa werkten, stagneerde de economie. Het verzet verdiepte en verbreedde zich. Een oppositiebeweging binnen de strijdkrachten, de Beweging der Strijdkrachten (MFA), greep tenslotte in.

De Anjerrevolutie en de democratie

Anjerrevolutie PortugalPhoto: IsmailKupeli CC 2.0 Generic no changes made

De Anjerrevolutie van 25 april 1974, die zonder bloedvergieten verliep, deed de 'Nieuwe Staat' als een kaartenhuis uiteenvallen en bracht een revolutionaire ontwikkeling op gang in de Portugese samenleving. Deze ontwikkeling ging de opzet van de MFA verre te buiten. Oude en nieuwe partijen organiseerden zich. In de loop van enkele jaren zou de (sociaal)revolutionaire vloedgolf worden ingedamd en er ontstond, voor het eerst in de Portugese geschiedenis, een politieke democratie. De verkiezingen voor de grondwetgevende vergaderingen op 25 april brachten een grote overwinning voor de gematigde partijen, de socialisten (SP) onder Mario Soares (38%) en de Volkspartij (PPD) van Sá Carneiro (26%). De communisten (PCP) onder Cunhal behaalden 12,5% en de rechtse cdS 7,7%. De politieke spanningen stegen verder en op 25 november greep een 'groep van negen' militairen in. Het werd een keerpunt, de revolutionaire structuren verloren snel terrein, formele machtsstructuren werden hersteld. In 1976 werd de nieuwe grondwet van kracht. Soares werd premier en hield de PCP die getracht had zoveel mogelijk sleutelposities in handen te krijgen, buiten de nieuwe machtsstructuren.

Mario Soares bij de 40 jarige herdenking van de AnjerrevolutiePhoto: FraLiss CC 3.0 Unported no changes made

Soares richtte zich sterk op Europa, met name op de Duitse zusterpartij en trachtte het land, dat in grote economische moeilijkheden was, aan te passen aan zowel de nieuwe Portugese als de Europese verhoudingen In 1979 werd Sá Carneiro premier van een coalitieregering van PSD en rechts. Hij en zijn opvolgers Francisco Pinto Balsemão en sinds 1985 Anibal Cavaço Silva volgden de ingeslagen weg naar meer kapitalistische verhoudingen waarbij de populaire Cavaço Silva electorale successen behaalde. In 1987 kwam de liberale PSD aan het bewind. Ook de grondwet werd aangepast (1982 en 1989). Eanes werd in 1986 opgevolgd door de socialist Mario Soares, die in 1991 werd herkozen. In oktober 1992 behaalde de PSD bij verkiezingen de meerderheid in het parlement. Portugal, dat in 1977 het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap had aangevraagd, werd in 1986 volwaardig lid.

De ontevredenheid over de slechte economische toestand kwam duidelijk aan het licht bij de gemeenteraadsverkiezingen van dec. 1993. De linkse oppositiepartijen, de socialisten en de communisten boekten grote winst ten koste van de centrumrechtse regeringspartij.

Guterrres PortugalPhoto: Cancillería Argentina CC 2.0 Generic no changes made

Deze uitslag bleek een vingerwijzing te zijn voor de parlementsverkiezingen van okt. 1995, die een grote overwinning opleverden voor de socialisten, wier voorman Guterres een regering vormde met de onafhankelijken. De presidentsverkiezingen eindigden in een zege voor de socialistische kandidaat Jorge Sampaio, de voormalige burgemeester van Lissabon, die zijn partijgenoot Soares opvolgde. Portugal, dat jarenlang de laagste levensstandaard had in democratisch Europa, liep in de jaren negentig deze achterstand geleidelijk in, dankzij een snelle economische groei.

José Socrates PortugalPhoto: Antonio Cruz/ABr CC 3.0 Brazil no changes made

Op 20 februari 2005 vonden (vervroegde) verkiezingen plaats in Portugal, waarbij de Partido Socialista (PS) met partijleider José Socrates met een absolute meerderheid won. De PSD (de vorige regering)leed de grootste nederlaag in haar geschiedenis bij deze verkiezingen. De 17de Portugese regering sinds de revolutie van 25 april 1974 werd op zaterdag 12 maart 2005 gevormd, met José Socrates als nieuwe premier. Staatshoofd is president Anibal Cavaco Silva (PSD) sinds begin 2006. In de tweede helft van 2007 was Portugal voorzitter van de EU en in april 2008 stemden de Portugezen massaal voor het nieuwe verdrag van de EU. In september 2009 wint de socialist Jose Socrates de verkiezingen, maar verliest de absolute meerderheid. Hij vormt in oktober een minderheidsregering.

In maart 2010 ontstaan sociale onrusten vanwege het bezuinigingspakket dat is opgelegd als gevolg van de kredietcrisis.

Pedro Passos Coelho PortugalPhoto: Cruks CC 3.0 Unported no changes made

Deze crisis raakt Portugal hard in de jaren 2010 tot en met 2013 met steeds hardere bezuinigingen. Begin 2014 vertoont de economie tekenen van herstel. In november 2015 vormt de socialistische leider Antonio Costa een centrumlinkse regering. In oktober 2016 wordt oud-premier Antonio Guterres benoemd tot secretaris generaal bij de VN. In februari 2017 trekt Portugal de klacht bij de EU in over het Spaanse plan om een opslagplaats voor nucleair afval te bouwen waarvan milieuactivisten vrezen dat ze de rivier de Taag, die naar Portugal stroomt, kunnen aantasten. In ruil daarvoor stemt Spanje ermee in milieu-informatie te delen en overleg te plegen over de faciliteit. Premier is sinds 21 juni 2011 Pedro Passos Coelho. De crisis raakt Portugal hard in de jaren 2010 tot en met 2013 met steeds hardere bezuinigingen. Begin 2014 vertoont de economie tekenen van herstel.

Antonio Costa PortugalPhoto: Cruks CC 4.0 International no changes made

In november 2015 vormt de socialistische leider Antonio Costa een centrumlinkse regering. In oktober 2016 wordt oud-premier Antonio Guterres benoemd tot secretaris generaal bij de VN. In februari 2017 trekt Portugal de klacht bij de EU in over het Spaanse plan om een opslagplaats voor nucleair afval te bouwen waarvan milieuactivisten vrezen dat ze de rivier de Taag, die naar Portugal stroomt, kunnen aantasten. In ruil daarvoor stemt Spanje ermee in milieu-informatie te delen en overleg te plegen over de faciliteit. De jaren 2018 en 2019 brengen verdere economische groei en de werkloosheid daalt flink tot onder de 8%, in 2013 bedroeg de werkloosheid nog 17%. Na de verkiezingen van oktober 2019 blijft de socialistische partij van Antonio Costa aan de macht.

Bevolking

Porto, Costa verdePhoto: Andrey Filippov CC 2.0 Generic no changes made

De Costa Verde is één van de meest dichtbevolkte gebieden van Portugal. De stad Porto telt rond de 300.000 inwoners, in de conglomeratie rond Porto wonen 1,6 miljoen mensen. Heel Portugal telt bijna 11 miljoen inwoners. (2017)

Taal

Taalkaart PortugeesFoto: Publiek domein

De officiële taal is het Portugees. Het Portugees is een Romaanse taal en nauw verwant met het Spaans. Wel is de uitspraak heel anders. Het Portugees heeft een unieke klank en is direct herkenbaar. Wie wel eens naar Fado-muziek geluisterd heeft herkent zowel het rauwe als melancholische van deze taal. Portugees is een wereldtaal en wordt door meer dan 160 miljoen mensen gesproken, vooral in Brazilië dat qua uitspraak en woordenschat archaïscher is dan de in Portugal gesproken taal. Qua zinsbouw daarentegen is het weer moderner. Door de vele invloeden van andere talen heeft het Braziliaanse Portugees ongeveer 10.000 woorden meer dan het Portugees in Portugal.

Godsdienst

Kerk ivan het heilig kruis in Braga, PortugalPhoto: Jose Goncalves CC 3.0 Unported no changes made

De voormalig nationale kerk van Portugal is de Rooms-katholieke Kerk. Ongeveer 80% van de bevolking zegt katholiek te zijn, hoewel de deelname aan de mis de laatste jaren afneemt. Er zijn drie aartsbisdommen, namelijk Braga, Évora en Lissabon, met respectievelijk acht, twee en acht bisdommen. Lissabon is sedert 1716 zetel van een patriarch, die sinds 1736 tevens kardinaal is.

Fatima, een katholiek pelgrimsoord in PortugalPhoto: Güldem Üstün CC 2.0 Generic no changes made

Portugal heeft een traditie van Mariavereering, de beroemdste religieuze cultus in Portugal is de vermeende verschijning van de Maagd Maria aan drie kinderen in Cova da Iria, in het dorp Fátima, in 1917. De verschijning van de hemelse Moeder in dit kleine dorp in het district Santarém heeft ertoe geleid dat honderdduizenden pelgrims elk jaar het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima bezoeken, velen in de hoop op genezing van een aandoening.

De protestantse kerken tellen ongeveer 50.000 leden. Verder zijn er nog kleinere groepen moslims, hindoes (uit de voormalige kolonie Goa) en joden.

Samenleving

Staatsinrichting

ssembleia da república PortugalPhoto: Jose Manuel CC 3.0 Unported no changes made

In 1982 trad een nieuwe grondwet, die de oude van 1976 verving, in werking. Deze schafte de militaire Revolutionaire Raad af en beperkte de macht van de president. Voorts werden marxistische en socialistische elementen uit de grondwet verwijderd. De president, die elke vijf jaar bij algemeen kiesrecht gekozen wordt, benoemt de premier en heeft het recht diens regering te ontslaan. De president is tevens opperbevelhebber van het leger. De regering heeft een relatief zwakke positie, want zij is politieke verantwoording verschuldigd tegenover de president en tegenover het parlement. Het parlement bestaat uit één kamer, de Assembleia da República en bestaat uit 250 leden. Voor de huidige politieke situatie van Portugal, zie hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

Dstricten van PortugalPhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Historisch is Portugal verdeeld in elf provincies: Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Douro Litoral, Beira Alta, Beira Baxia, Estramadura, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo en Algarve. Portugal is onderverdeeld in 18 districten en twee autonome regio's (de Azoren en Madeira) met aan het hoofd een benoemde gouverneur. De districten zijn onderverdeeld in gemeenten (concelhos).

Economie

Algemeen

Export PortugalPhoto: R. Haussmann, Cesar Hidalgo, et.al CC3.0 no changes made

Na de omwenteling van 1974 werd een groot aantal industriële bedrijven en banken genationaliseerd, maar aan het eind van de jaren zeventig zijn veel van deze nationalisaties weer ongedaan gemaakt. De nieuwe grondwet van 1982 opende de weg naar een verdere liberalisering van de economie. Een aantal sectoren werd opengesteld voor het bedrijfsleven. Vanaf 1985 was er, na twee jaar van recessie, sprake van enig herstel. Vooral de toetreding tot de Europese Gemeenschap (EG) in 1986 heeft het land goed gedaan. Sinds dat jaar lag de gemiddelde jaarlijkse groei van de economie rond 4,6%. Schaduwzijde van het economisch herstel zijn de hoge inflatie en het toenemende tekort op de handelsbalans. Portugal heeft uitzonderlijk veel last van de recessie als gevolg van de kredietcrisis. De laatste jaren heeft Portugal te maken met economische krimp van de rond -2% en een hoge werkloosheid (16,8% in 2013). Inmiddels gaat het veel beter met de economie van Portugal. In 2017 groeide de economie met 2,5% en was de werkloosheid weliswaar nog vrij hoog met 9,7%, maar sterk verberterd.

In mei 2014 maakte premier Pedro Passos Coelho bekend dat Portugal geen beroep meer hoefde te doen op noodleningen van andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Portugal zou op eigen kracht proberen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Sinds 2011 werd Portugal met 78 miljard euro aan noodleningen door de economische en financiële crisis geloodst en daardoor was het begrotingstekort al substantieel geslonken.

Landbouw, bosbouw en visserij

Wijnkelders PortwijnenPhoto: Ricardo Martins CC 2.0 Generic no changes made

De landbouw draagt 2,2% bij aan het bruto nationaal product en levert aan 8,6% van de beroepsbevolking werk. Portugal krijgt financiële steun van de Europese Unie om de landbouwsector te moderniseren. De nadruk wordt gelegd op het verhogen van de productiviteit. Boeren worden aangespoord weer coöperaties te vormen. De akkerbouw wordt in het noorden bedreven op kleine landbouwbedrijven. In het zuiden komt veel grootgrondbezit voor. Hoewel met name het zuiden zeer vruchtbaar is, voorziet de landbouw door de achtergebleven technologie en de slechte infrastructuur niet in de eigen behoefte. Er moeten veel voedingsmiddelen ingevoerd worden. De voornaamste producten van de akkerbouw zijn graan, maïs, bonen, rogge, rijst, aardappelen, olijfolie en wijn. De wijnbouw is vooral geconcentreerd in de dalen van de rivieren Minho bekend om de Vinho Verde, de Douro port! en de Taag. De veehouderij wordt voornamelijk in het noorden bedreven. Aan de kust in de provincies ten zuiden van de Taag wordt aan schapen- en varkensteelt gedaan. Ongeveer 40% van het grondoppervlak is met bos bedekt. Portugal dekt de helft van de wereldbehoefte aan kurk.

De visserij is van groot belang, zowel voor de voedselvoorziening als voor de uitvoer. De kustvisserij vist vooral op sardines, tonijn en schaaldieren. Portugezen vissen ook verder van huis, kabeljauw (Bacalhau) is het volksvoedsel bij uitstek.

Mijnbouw en industrie

Scheepsbouw in Viano do Castelo, PortugalPhoto: Gwafton CC 4.0 International no changes made

Portugal heeft wel delfstoffenvoorraden, maar de winning is niet erg rendabel. Van belang zijn alleen de productie van wolframiet, koper, tin, lood, steenkool en ijzererts (ijzergehalte 50%).

De industrie draagt voor 22,1% (2017) bij aan het bnp en verschaft aan 23,9% van de beroepsbevolking werk. In vergelijking met andere West-Europese landen is de industrie nog vrij slecht ontwikkeld. Kleinschalige bedrijven overheersen het beeld. Lissabon, Porto, Setubal en Sines zijn de belangrijkste centra voor de industrie. Van belang zijn de textiel- en visconservenindustrie, de met de wijnbouw verbonden industrie, de scheepsbouw (Lissabon), de petrochemische industrie en de autoassemblage.

Energie en handel

Zonne-energiecentrale in Serpa, PortugalPhoto: Ceinturion CC 3.0 Unported no changes made

De waterkrachtcentrales in het noorden en midden van Portugal zijn van groot belang voor de energievoorziening. Maar Portugal moet veel aardolie importeren om in haar energiebehoefte te kunnen voorzien. Inmiddels speelt zonne-energie ook een steeds belangrijkere rol.

De export bestaat voornamelijk uit kleding en textiel, wijn, visconserven, kurk, hout en papier. De belangrijkste afnemers zijn de Spanje, Duitsland, Frankrijk en de rest van de Europese Unie. De totale waarde van de export bedroeg in 2017 $ 62 miljard.

Aardolie, aardolieproducten, machines, ijzer en staal zijn de belangrijkste producten die moeten worden ingevoerd. Ook hier zijn Spanje en de Europese Unie de belangrijkste handelspartners. De totale waarde van de import bedroeg in 2017 $ 74 miljard.

Bijna alle handel gaat over zee. Portugal is van oudsher een zeevarende natie. Lissabon en Porto zijn de belangrijkste havens.

Verkeer

Vliegveld van Lissabon, PortugalPhoto: Ex13 CC 3.0 Unported no changes made

Het wegennet van ruim 70.000 kilometer is goed onderhouden, maar toch is de infrastructuur onvoldoende. Portugal kent geen uitgebreid spoorwegnet het beslaat ongeveer 3.500 kilometer. De scheepvaart is van groot belang. De nationale luchtvaartmaatschappij is Air Portugal. De belangrijkste luchthavens zijn Lissabon, Porto en Faro.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Fietstourisme bij Espinho in de Costa VerdePhoto: Pacopac CC 4.0 International no changes made

Het toerisme is van groot economisch belang voor de Costa Verde. Behalve de stad Porto telt de streek nog een aantal interessante plaatsen. De Costa Verde beschikt over prachtige stranden en badplaatsen. Het oude vissersdorp van Espinho ligt 18 km ten zuiden van Porto en heeft een uitgebreid zandstrand en een casino. De badplaatsen bij Vila do Conde zijn beroemd om regionale handwerk en snoep. Een andere oude vissersdorp, Povoa de Varzim is een kosmopolitische badplaats met een bruisend nachtleven. Esposende, ook een oud vissersdorpje, wordt omringd door prachtige dennenbossen aan de oever van de rivier de Cavado. Het naburige Ofir heeft een zandstrand dat geweldig is voor surfers.

Centrum van Braga, Costa verdePhoto: K. Kendall CC 2.0 Generic no changes made

In het achterland liggen de steden Braga en Guimarães. Ze staan bekend vanwege de indrukwekkende middeleeuwse gebouwen.

Porto met rivier, hoofdstad van de Coata VerdePhoto: CucombreLibre CC 2.0 Generic no changes made

De stad van Porto staat bekend als de bron van de populaire drank"Porto". De wijn wordt geoogst op de lagere hellingen van de rivier de Douro. De witte wijn bekend als Vinho Verde is een andere populaire drank. Toeristen kunnen genieten van een verblijf in de pousada's. Hier krijg je iets mee van de geschiedenis en cultuur van deze prachtige streek en je maakt kennis met de grootse, historische architectuur.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

COSTA VERDE LINKS

Advertenties
• Costa Verde Vliegtickets.nl
• Costa Verde Tui Reizen
• Hotels Costa Verde
• Autoverhuur Sunny Cars Porto

Nuttige links

Costa Verde Startnederland (N+E)
Telefoongids Portugal

Bronnen

www.landenweb.nl/portugal

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems