Landenweb.nl

NIGER
Samenleving

To read about NIGER in English - click here

Hotels Niger

Samenleving

Staatsinrichting

Met de grondwet van juli 1999 kent Niger een semi-presidentieel stelsel; de uitvoerende macht ligt bij de president en de premier samen. De president wordt rechtstreeks gekozen voor vijf jaar. De wetgevende macht ligt in principe bij het 113 zetels tellende parlement, de Assemblée Nationale. Het land kent het meerpartijenstelsel, politieke partijen moeten minimaal 5 % van de stemmen winnen om in de Assemblee vertegenwoordigd te zijn. De zittende Assemblee telt 5 partijen; voorzitter is Mahamane Ousmane, leider van de oppositiepartij CDS. De rechterlijke macht bestaat uit vier onafhankelijke organen naar Frans model.

Met de lokale verkiezingen van juli 2004 zijn de raden van 265 communes gekozen. De bestuurlijke structuur kent daarnaast nog het niveau van departementen en regio’s. De daadwerkelijk delegatie van beslissingsbevoegdheid zal nog vele jaren in beslag nemen.

advertentie

Politiek

De politieke situatie in Niger is redelijk stabiel. Binnen het leger blijft het onrustig vanwege de lage soldij en sympathieën voor de vermoorde oud-president Baré. De studentengemeenschap, geplaagd door slechte faciliteiten op de universiteit, protesteert regelmatig. De vakbonden hebben in Niger traditioneel veel macht en organiseren met enige regelmaat stakingen van de verschillende beroepsgroepen.

De verhoging van de BTW op basisproducten als bloem, suiker, melk en de water- en elektriciteitstarieven, waren aanleiding tot massale protesten in Niamey. De brede maatschappelijke protestbeweging verenigde zich in la Coalition contre la vie chère.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Sinds 1996 heeft de regering diverse economische en structurele hervormingen genomen, ondersteund door Wereld Bank, IMF en andere donoren. In 2004 bereikte Niger het zgn. “completion point” in het kader van het HIPC-initiatief. Hierdoor kon het land eind 2005 in aanmerking komen voor verregaande schuldverlichting in het kader van het schuldverlichtingsinitiatief (MDRI) van de G-8 van juli 2005. Sinds 2005 profiteert Niger van een Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) van het IMF, teneinde verdere structurele hervormingen te kunnen doorvoeren.De regering werkt aan het opstellen van een Poverty Reduction Strategy Plan (PRSP), met als aandachtspunten het verbeteren van lager onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en hervorming van het rechtssysteem. De privatisering van twaalf staatsbedrijven, waaronder de telefoonmaatschappij, vordert gestaag.

Voor 2017 wordt een economische groei verwacht van 4,9%, maar de stijgende olieprijzen en de dalende opbrengsten uit de export van uranium (91% van de totale export) kunnen dit cijfer drukken. Het BNPis zeer laag met $ 1.200 per jaar (2017). 45% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Frankrijk en Thailand zijn Nigers belangrijkste handelspartner voor de export. De waarde van de export bedroeg $ 4,1 miljard in 2013. Uit Frankrijk en China wordt veel geïmporteerd. De totale waarde van de import bedroeg $ 1,8 miljard.

advertentie

NIGER LINKS

Advertenties
• Hotels Niger
• Vlucht naar Niamey Niger? VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over NIGER bij Bol.com

Nuttige links

Niger Startnederland (N+E)
Reisinformatie Niger (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems