Landenweb.nl

KOEWEIT
Samenleving

To read about KUWAIT in English - click here

Autoverhuur Sunny Cars Koeweit

Samenleving

Staatsinrichting

Koeweit is een op erfrecht gebaseerd emiraat en stond van december 1977 tot januari 2006 onder leiding van Sheikh Jabr al-Ahmed al Sabah. Na zijn overlijden op 15 januari 2006 werd hij opgevolgd door de kroonprins Sheikh Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah. De 14 de emir van Koeweit bleef slechts 10 dagen in functie. Na intern beraad werd minister-president Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah op 29 januari in het parlement van Koeweit beëdigd als 15 de emir. Begin februari 2006 werd Sheikh Nasser al-Mohammed al-Sabah tot minister-president benoemd. Belangrijke posten in het kabinet, zoals premier en ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken en Olie Zaken worden ingenomen door familieleden van de emir onder verantwoordelijkheid van de emir. Soms worden gekozen parlementsleden aangesteld als minister in het kabinet.

De emir regeert per decreet via zijn Raad van Ministers. Wetten die per decreet worden aangenomen, dienen te worden geratificeerd door de Nationale Assemblee, de Majlis Al-Umma. De emir heeft echter een effectief vetorecht, waarmee hij het tegenhouden van zijn decreten door de Assemblee kan verwerpen. De reeds diverse jaren voortdurende machtsstrijd, zij het in afgezwakte vorm, tussen regering en Nationale Assemblee heeft een sterk vertragend effect op de besluitvormingsprocedure en op de door de regering in gang gezette economische herstructurering.

Op juridisch gebied is er in Koeweit sprake van een verwarrende en onduidelijke regelgeving, welke vaak is gebaseerd op oude historische precedenten. De constitutie garandeert weliswaar een zekere mate van justitiële onafhankelijkheid, maar de emir benoemt alle rechters en aanpassing van de wetgeving is alleen toegestaan na toestemming van de overheid.

advertentie

Politiek

Er bestaat een complexe politieke relatie tussen de regerende elite en de traditionele handelsfamilies op basis van een ongeschreven sociaal contract. In de praktijk komt het er op neer dat de machtige Koeweitse families de Al-Sabah familie accepteren als primus inter pares, zolang zij hun handelsactiviteiten kunnen blijven ontplooien.

Politieke partijen zijn niet toegestaan in Koeweit, maar er bestaan wel oppositionele stromingen in de vorm van diverse overkoepelende organisaties. Het Koeweits Democratisch Forum en de Nationale Democratische Rally representeren de liberale stromingen binnen de Koeweitse samenleving. De Soennitische Islamitische groeperingen zijn aangesloten bij de gematigde Islamitische Constitutionele Beweging of de meer fundamentalistische Islamitische Populaire Groepering (Salafeen). De sji'itische islamitische groeperingen behoren tot de Nationale Islamitische Coalitie of functioneren autonoom.

De islamitische groeperingen zijn over het algemeen actiever en beter georganiseerd dan hun seculiere tegenhangers. In tegenstelling tot de liberale bewegingen verzetten de islamitische groeperingen zich tegen buitenlandse invloeden. Zij zetten de Koeweitse regering daarom periodiek onder druk om het justitiële en politieke systeem te islamiseren en verwestersing te voorkomen. De Koeweitse politieke arena wordt sinds diverse jaren gedomineerd door het debat over economische herstructurering, het toelaten van buitenlandse bedrijven ondermeer bij de ontginning van de Noordelijke olievelden en de implicaties hiervan voor het sociaal bestel. Onafhankelijk van hun religieuze achtergrond steunt een grote meerderheid van beter opgeleide, verstedelijkte groepen sociale hervormingen, terwijl de conservatievere, tribale families in de niet-urbane gebieden hier juist tegen zijn. Traditionele en religieuze affiniteiten vervagen, waardoor seculiere en religieuze belangen met elkaar vervlochten raken en leiden tot nieuwe sociale verhoudingen.

De actuele politieke sitauatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van Koeweit is klein, maar relatief open in vergelijking met andere landen in de regio. Sinds enige jaren is het economische beleid van de overheid gericht op een herstructureringsprogramma dat de diversificatie van de economie, privatisering en het stimuleren van niet-publieke investeringen bevordert. Ondanks deze inspanningen blijft de groei van de private sector achter bij de verwachtingen. De economie wordt gedomineerd door de olie-industrie.

De inkomsten uit olieproductiebedragen bedragen ruim 80% van het overheidsbudget. De laatste jaren is het BNP sterk gegroeid wegens de aanzienlijke stijging van de olieprijzen. Om hiervan nog meer te kunnen profiteren brengt de overheid de Noordelijke olievelden met steun van buitenlandse oliebedrijven tot ontwikkeling. Wegens de sterke groei van economie streeft de overheid naar het op gang brengen van diverse grote projecten. In 2010 is besloten om een vijfjarig programma te starten van $130 miljard om de economie minder afhankelijk van olie te maken.

Nog enige kerncijfers over de economie in 2017. De economische groei bedroeg -3,3%. Het BBP per hoofd van de bevolking is $ 65.800. 1,1% van de beroepsbevolking is werkloos.

advertentie

KOEWEIT LINKS

Advertenties
• Koeweit Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Koeweit
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over KOEWEIT bij Bol.com

Nuttige links

Koeweit Startnederland (N)
Reisinformatie Koeweit (N)
Reizendoejezo - Koeweit (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems