Landenweb.nl

BURUNDI
Samenleving

To read about BURUNDI in English - click here

Hotels Burundi

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Burundi ParlementPhoto: Viveks 369 CC 4.0 International no changes made

De staatsinrichting van Burundi is gebaseerd op het Arusha Vredesakkoord van 28 augustus 2000, en de afspraken die op basis daarvan zijn gemaakt. In oktober 2001 werd de overgangsconstitutie aangenomen. In een referendum op 28 februari 2005 is de constitutie formeel aangenomen. Een overgangsregering is gei nstalleerd in januari 2002. De officiële President- en Parlementaire verkiezingen hebben plaatsgevonden in juli en augustus 2005. De verkiezingen zijn gewonnen door de voormalige rebellenbeweging CNDD-FDD, ten koste van regeringspartij Frodebu van president Ndayizeye. De nieuwe regering, onder leiding van CNDD-FDD president Pierre Nkurunziza, bestaat uit 20 leden. Met de inauguratie van Pierre Nkurunziza is de transitiefase ten einde gekomen. De huidige wetgevende macht bestaat uit 100 leden van een direct gekozen parlement. Daarnaast zijn er 18 aangewezen om etnische en gendercompositie te waarborgen. Ook is er de Senaat, die bestaat uit 54 senaatsleden.

Bestuursmatig is Burundi verdeeld in 17 provincies, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in districten en vervolgens in communes. De Burundese wetgeving is gebaseerd op de Belgische.

Politiek

advertentie

Administratieve Indeling BurundiPhoto: Syanarion62 in het publieke domein

De Burundese politiek kent 21 geregistreerde partijen. De belangrijkste nationale partijen zijn de CNDD (Conseil National pour la défense de la dé mocratie), deze is Hutu gedomineerd, met zijn gewapende vleugel FDD (Forces pour la défense de la démocratie), FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi), van Hutu origine en UPRONA (Union pour le Progrès National), van Tutsi origine. Het leger wordt gedomineerd door Tutsi's.

Op 1 mei 2003 droeg Tutsi-President Buyoya conform de afspraak de macht over aan zijn Hutu Vice President Ndayizeye. Dit versterkte het vertrouwen in het vredesproces. President Ndayizeye heeft tijdens zijn regeerperiode gezorgd voor een verdere consolidatie en uitbreiding van het vredesproces. Een van de belangrijkste verworvenheden onder de regeerperiode van Ndayizeye is de overeenstemming die tussen alle partijen is bereikt over een nieuwe grondwet, overigens na een langdurig onderhandelingsproces o.l.v. Zuid-Afrikaanse vice-president Zuma.

Ook de veiligheidssituatie in Burundi is verbeterd. In december 2002 hebben drie van de vier grootste rebellengroeperingen overeenkomsten tot s taakt-het-vuren getekend met de overgangsregering. Eind 2003 werd een additioneel akkoord gesloten tussen de transitieregering en de CNDD-FDD. Hierdoor kwam aan de grootschalige burgeroorlog een einde. Door alle positieve veranderingen inzake veiligheid, is de weg vrijgekomen voor alle verkiezingen die plaats hebben gevonden. De transitiefase is ten einde gekomen met de inauguratie van President Nkurunziza (CNDD-FDD) in augustus 2005.

De Palipehutu-FNL van Agathon Rwasa is de enige die buiten alle akkoorden is gebleven. Gevechten tussen het Burundese regeringsleger tegen de FNL gaan onverwijld door, maar beperken zich grotendeels tot een drietal provincies (Bubanza, Bujumbura Rural en Cibitoke). De FNL is een zeer belangrijke partij in het vredesproces. In december heeft de FNL woordvoerder aangegeven dat ze bereid waren onderhandelingen aan te gaan met de Burundese regering. Echter, aanvallen en andere geweldadigheden bleven aan de orde van de dag. De regering intensifeerde zijn militaire campagne tegen de FNL, wat ook leidde tot veel arrestaties van individuen die er van verdacht waren bij de FNL te horen. In maart 2006 zijn de kopstukken van de FNL voor vredesbesprekingen in Dar es Salaam aangekomen en vinden momenteel (juni 2006) onderhandelingen plaats begeleid door het Regionaal Initiatief waarbij Zuid-Afrika een bemiddelende rol speelt.

De actuele politieke situatie van Burundi staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Export BurundiPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 Unported no changes made

De economische situatie van Burundi is deplorabel. Ook nu het geweld verminderd is, verkeert de economie in een voortdurende crisis. Er is een chronisch gebrek aan buitenlandse valuta. Er heerst grote werkeloosheid. 64% van de bevolking, met name op het platteland, leeft onder de armoedegrens. De landbouw heeft achtereenvolgende jaren geleden onder gebrek aan regen. Ook de voortdurende rebellenaanslagen in sommige gebieden doen de landbouw geen goed.

Naast de opeenvolgende slechte oogsten door droogte, tastten de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen het levenspeil verder aan. Op het moment zijn bijna een miljoen mensen, afhankelijk van voedselhulp.

Om financieel te overleven en relaties met de ‘Bretton Woods instellingen’ te handhaven was in 2002 een devaluatie van de Burundese frank onvermijdelijk. De Burundese regering streeft er momenteel naar de officiële koers en ‘ straatkoers’ van de Burundese frank nader tot elkaar te brengen.

Visserij Burundi Foto:FRANCESCA ANSALONIPhoto: Francesca Ansaloni CC 2.0 Generic no changes made

Het belangrijkste element van de economische politiek van de Burundese regering bestaat uit de ‘interim strategie’, zoals overeengekomen tussen de regering en de Wereldbank (interim-PRSP). Deze is erop gericht voorwaarden te scheppen voor herstel, terwijl intussen getracht wordt de economie te stabiliseren en een verder afglijden in armoede te voorkomen. De regering heeft in februari 2006 een programme d’urgence uitgebracht vooruitlopend op het nieuwe volledige PRSP dat deze zomer verwacht wordt. Deze positieve ontwikkelingen hebben de weg geopenend voor schuldverlichting onder het ‘HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)’ intiatief van Wereldbank/IMF. Het IMF en de WB zijn in augustus 2005 overeengekomen dat Burundi de nodige stappen heeft gemaakt om zich te kwalificeren voor een interim schuldenverlichting onder het HIPC initiatief. Net BNP van Burundi is in de jaren 2006 tot en met 2013 jaarlijks met rond 4% gestegen. Toch is het BNP per hoofd van de bevolking slechts 700 Dollar (2017).

BURUNDI LINKS

Advertenties
• Hotels Burundi
• Goedkope vliegtickets Afrika | Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over BURUNDI bij Bol.com

Nuttige links

Help Burundi (N)
Reisinformatie Burundi (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems